Tavoitteet ja indikaattorit

computerwork_460

Sukupuolinäkökulma voidaan joko valtavirtaistaa hankkeen keskeisiin tavoitteisiin tai tasa-arvon edistäminen voi olla itse hankkeen tavoitteena (tasa-arvon kaksoisstrategia). Usein molemmat lähestymistavat ovat tarpeen.

Tavoitteiden edellytykset

 • Hankkeen tasa-arvotavoitteiden
  • on perustuttava nimenomaisesta sukupuolinäkökulman sisältävään toimintaympäristöanalyysiin
  • on perustuttava toimenpideohjelman tasa-arvotavoitteisiin, jäsenvaltioiden temaattisiin tasa-arvotavoitteisiin sekä EU:n tasa-arvotavoitteisiin.
 • Hankesuunnitelmassa on tuotava selkeästi esiin, miten hankkeen tavoitteet edistävät sukupuolten tasa‑arvoa toiminta-alueella.
 • Sukupuolisensitiivisiä indikaattoreita on kehitettävä niin valtavirtaistamistavoitteisiin kuin erillisiin tasa-arvotavoitteisiin. Lue lisää täältä.
 • Hankkeessa on laadittava sukupuolinäkökulman huomioiva seuranta- ja arviointisuunnitelma.

Hyvät käytännöt

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) Valtava-kehittämisohjelmassa suositellaan pohtimaan seuraavia yleisluontoisia kysymyksiä hankkeen tavoitteita ja pyrkimyksiä arvioitaessa:

 1. Näkyvätkö eri sukupuolet hankkeen tavoitteissa?
 2. Näkyykö tavoitteissa sukupuolinäkökulman huomioonottaminen?
 3. Näkyykö tavoitteissa sukupuolten tasa-arvon edistäminen?

Tavoitteiden asettaminen

Tavoitteiden asettamisen lähtökohdaksi on otettava toimenpideohjelman tasa-arvotavoitteet, jäsenvaltioiden temaattiset tasa-arvotavoitteet sekä EU:n tasa-arvotavoitteet. Hankkeen erityisten tasa-arvotavoitteiden pohja luodaan kuitenkin sukupuolten mukaan tehdyn analyysin avulla. Näin tavoitteet voidaan mukauttaa hankkeen nimenomaisen toiminta-alueen mukaisesti. Tavoitteiden tulee koskea suoriutumista, osallistumista tai vaikutuksia.

Onkin keskeistä tarkastella, mitä hankkeessa voidaan tehdä ja mitä toimia edellytetään sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi. Resurssien, toimenpiteiden ja institutionaalisten järjestelyjen on oltava riittävät hankkeen tasa-arvotavoitteiden toteutumiseksi.

Hyvät käytännöt

Belgiassa ESR suosittaa tasa-arvostrategian sisältävien tavoitteiden, sitoumusten ja täytäntöönpanon virallistamista erillisen asiakirjan avulla. He ovat kehittäneet menetelmän, jonka avulla sukupuolinäkökulma integroidaan hankkeen elinkaaren hallintajärjestelmään (PCM, suom. projektinhallintajärjestelmä).

Täältä voit lukea (englanniksi) ESR:n tukemasta hankesuunnittelumenetelmästä, jolla tavoitellaan johdonmukaisuutta ja tehokkuutta, pyritään lisäämään tietoisuutta sekä osallistutaan sukupuolten tasa-arvokysymysten pohdintaan.

Hyvät käytännöt

Ruotsissa ESR-hankkeiden mahdollista panosta tasa-arvotavoitteisiin ja hankekohtaisiin tavoitteisiin tarkastellaan kansallisten tasa-arvotavoitteiden lähtökohdista. Esimerkkitapaus ESF Jämt Ruotsista:

Kysymys: ”Edistääkö toimintanne sukupuolten tasa-arvoa?”

Vastaus: ”Naisilla ja miehillä on oltava samat oikeudet muokata yhteiskuntaa ja omaa elämäänsä.” Selvittäkää, vaikuttavatko toimintanne niihin tavoitteisiin, joita Ruotsin sukupuolten tasa-arvopolitiikassa on asetettu. Jos vastaukset paljastavat, että toiminnallanne on kielteinen vaikutus tavoitteisiin tai ne eivät edistä tavoitteiden saavuttamista toivotusti, teidän on pohdittava, mitä voitaisiin tehdä toisin.”

Välitavoite 1: Vallan ja vaikutusmahdollisuuksien tasainen jakautuminen

Naisilla ja miehillä tulee olla samat oikeudet ja mahdollisuudet toimia aktiivisina kansalaisina.

 • Vaikuttaako toimintamme naisten ja miesten mahdollisuuksiin toimia aktiivisina kansalaisina? Miten?
 • Voiko toimintanne vaikuttaa vallan ja vaikutusmahdollisuuksien jakautumiseen miesten ja naisten välillä? Miten?
 • Vaikuttaako toimintamme naisten ja miesten vallankäyttöön ja vaikutusvaltaan? Miten?

Välitavoite 2: Taloudellinen tasa-arvo

Naisilla ja miehillä tulee olla samat mahdollisuudet ja edellytykset sellaiseen koulutukseen ja palkkatyöhön, jonka avulla voidaan tavoittaa elinikäinen taloudellinen riippumattomuus.

 • Vaikuttaako toimintamme naisten ja miesten taloudelliseen asemaan? Miten?
 • Vaikuttaako toimintamme naisten ja miesten mahdollisuuksiin ja edellytyksiin osallistua palkkatyöhön ja koulutukseen sekä harjoittaa yritystoimintaa? Miten?

Välitavoite 3: Palkattoman hoito- ja kotitaloustyön tasainen jakautuminen

Naisilla ja miehillä tulee olla yhtäläinen vastuu kotitaloustöistä sekä yhdenvertaiset mahdollisuudet saada hoitoa samoin ehdoin.

 • Vaikuttaako toimintamme naisten ja miesten mahdollisuuksiin jakaa palkattomat kotitaloustyöt? Miten?
 • Vaikuttaako toimintamme naisten ja miesten mahdollisuuksiin jakaa palkaton hoitotyö? Miten?

Välitavoite 4: Miesten naisiin kohdistaman väkivallan on loputtava

Naisilla ja miehillä sekä tytöillä ja pojilla tulee olla yhdenvertaiset oikeudet ja mahdollisuudet ruumiilliseen koskemattomuuteen.

 • Vaikuttaako toimintamme miesten naisiin kohdistamaan väkivaltaan? Miten?
 • Vaikuttaako toimintamme naisten ja miesten sekä tyttöjen ja poikien ruumiillista koskemattomuutta koskeviin oikeuksiin? Miten?
 • Vaikuttaako toimintamme (mahdollisesti) julkisen yhteisön seksualisoitumiseen? Miten?

Lähde: Momentum (englanniksi)

 

Print this
Created: 2013/01/10   Changed: 2014/11/29