Seuranta

Senior woman using landline phone, smiling

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen toteuttamisprosessia on seurattava osana koko hankkeen seurantaprosessia koko hankkeen elinkaaren ajan.

Asetettuja erityistavoitteita ja niiden arvioinnissa käytettäviä indikaattoreita on tarkasteltava säännöllisesti. Hankkeiden tasa-arvoa tukeva rakenne voi olla tässä mielessä hyödyllinen.

Määrällisten ja laadullisten indikaattorien avulla on kyettävä seuraamaan tasa-arvotavoitteiden toteutumista. Sukupuolivaikutuksia on voitava arvioida sukupuolisensitiivisten indikaattorien avulla. Mikäli tavoitteisiin ei päästä, on ryhdyttävä toimiin ja huolehdittava asian korjaamisesta. Indikaattorit on kehitettävä rakennerahastojen toimintaohjelmasta.

Indikaattorien kehittäminen

Indikaattori on mitattava peruste, jonka avulla voidaan arvioida muutosta. Se voi olla numero, tosiasia tai jokin seikka tai näkemys, jolla kuvataan tietyn olosuhteen muutosta tai edistymistä kohti tiettyjä tavoitteita.

Sukupuolitietoinen, sukupuolisensitiivinen indikaattori tai sukupuolten tasa-arvon indikaattori mittaa sukupuoleen liittyviä muutoksia. Tällaiset indikaattorit voivat olla määrällisiä indikaattoreita, jotka perustuvat sukupuolen mukaan eriteltyihin tilastotietoihin ja tarjoavat eri määritteet miehille ja naisille esimerkiksi työllisyyden tai yritysten perustamisen suhteen. Niillä voidaan havaita myös laadullisia muutoksia, kuten naisten vaikutusmahdollisuuksien lisääntymistä tai muutoksia tasa-arvoon kohdistuvissa asenteissa.

Tasa-arvomittaukset voivat keskittyä muutoksiin miesten ja naisten välisissä suhteissa, tietyn hankkeen tuloksiin naisille ja miehille tai muutoksiin miesten ja naisten asemassa tai tilanteessa, kuten osallistumisen tasossa.

Sosiaalisen muutoksen ja hankkeiden saavutusten ja/tai tehokkuuden mittareina sukupuolinäkökulman huomioivia indikaattoreita voidaan kuvata seuraavin perustein:

  • tulosten tai muutoksen tavoiteltu laatu
  • tulosten tai muutosten saavutettu määrä
  • hankkeen tai sen hyötyjen kohderyhmä
  • tavoitteiden saavuttamiselle annettu aikataulu.

Lähde: The University of Adelaide  

Määrälliset menetelmät

Tiedonkeruun määrällisillä menetelmillä tuotetaan kvantitatiivisesti mitattavia tuloksia, joten ne keskittyvät laskettavissa oleviin seikkoihin, kuten työmarkkinoilla olevien naisten ja miesten prosenttiosuuksiin, miesten ja naisten palkkatasoihin tai tyttöjen ja poikien koulutukseen osallistumisen asteeseen. Määrälliset tiedot voivat näyttää tasa-arvossa ajan myötä tapahtuvan muutoksen. Esimerkki usein hyödynnettävästä määrällisestä indikaattorista on koulussa olevien tyttöjen määrä verrattuna poikiin.

Laadulliset menetelmät

Laadulliset menetelmät keskittyvät ihmisten kokemuksiin, mielipiteisiin, asenteisiin ja tunteisiin. Niillä selvitetään esimerkiksi naisten kokemuksia työskentelystä epävirallisella sektorilla tai miesten ja naisten näkemyksiä syistä ja seurauksista, jotka liittyvät naisten aliedustukseen johtotehtävissä. Usein käytetään osallistavia menetelmiä, kuten kohderyhmien keskusteluja ja yhteisöllisiä karttatyökalua tiedonkeruuseen laadullisia indikaattoreita varten. Laadullisia tietoja voidaan kerätä myös näkemyksiä ja mielipiteitä selvittävillä kyselyillä.

Indikaattoreille asetetut edellytykset

Kaikkia hankkeen indikaattoreita on tarkasteltava sukupuolittain. Ne on myös koottava sukupuolittain. Sukupuolisensitiivisten indikaattorien on usein oltava sekä määrällisiä että laadullisia. Tässä yhteydessä on tärkeää pohtia seuraavaa: Soveltuvatko suunnitellut indikaattorit hankkeen tasa-arvotavoitteiden arviointiin?

Sukupuolen huomioivien indikaattorien sekä niissä käytettävän tilastotiedon kehittämistä, valintaa ja toteuttamista koskevia tärkeitä näkökohtia on määritelty useita, mukaan lukien seuraavia:

  • Sukupuolen huomioivilla indikaattoreilla on oltava selkeästi määritellyt mittausperiaatteet, käsitteet, määritelmät ja luokittelut.
  • Tiedonkeruussa perinteisesti käytettävät käsitteet ja menetelmät eivät usein riitä kuvaamaan naisten ja miesten todellisuutta.
  • Uusien huolenaiheiden syntyessä tarvitaan uusia tiedonkeruun menetelmiä ja käsitteitä (kuten ajankäyttötietojen käyttö palkattoman työn merkityksen arvioinnissa).
  • Sukupuolen huomioivat indikaattorit on yhdistettävä poliittisiin tavoitteisiin.
  • Sukupuolen huomioivilla indikaattoreilla on voitava seurata edistymistä ajan kuluessa.
  • Sukupuolen mukaan eriteltyjen tietojen on oltava laadukkaita.

Lähde ja lisätietoja

Teksti on osittain kehitelty OECD:n asiakirjaa lähteenä käyttäen.

Canadian International Development Agency (CIDA) 1997

The University of Adelaide

 

Print this
Created: 2013/01/10   Changed: 2014/11/29