Toteutus

Planting seedling in pot

Onnistuneen sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen edellytyksenä on hankkeen eri vaiheissa hyvin suoritettu toimintojen arviointi sukupuolinäkökulmasta.

Hankkeen aikana on tärkeää sisällyttää sukupuolinäkökulma toteutukseen. Hankkeen suunniteltujen toimien toteutuksessa ja seurannassa epäonnistutaan liian usein. Hankkeen johtoon ja henkilöstöön on suositeltavaa hankkia asiantuntemusta sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisesta.

Näin myös sukupuolinäkökulman huomioonottamista voidaan tukea koko hankkeen ajan. Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista ei tule jättää hankkeessa yhden henkilön vastuulle. Se onnistuu yhdessä pohtimalla ja tekemällä. Keskeistä on tietoinen tahto kokeilla asiaa ja oppia yhdessä. Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen merkitsee hankkeen tavoitteiden ja toiminnan pohtimista uudesta näkökulmasta, uusien kysymysten esittämistä ja uusien tietojen soveltamista.

Avoin ja kokeileva mieli auttaa asiassa alkuun ja kaikki kokemukset vievät eteenpäin.

Onnistuneen toteutuksen edellytykset

Hankkeen toteutuksessa edellytetään sukupuolen huomioimista seuraavilla alueilla:

 • Hankkeen viitekehyksen tulee olla sukupuolisensitiivinen, ja sukupuolinäkökulman on näyttävä kaikissa hankkeen vaiheissa.
 • Hankkeen henkilöstöllä on oltava tasa-arvo-osaamista. Organisaation vastuulliselta henkilöstöltä edellytetään valveutuneisuutta tasa-arvokysymyksissä, ja heidän on tuettava hankkeen johtoa asiassa. Näin varmistetaan, ettei tietotaito katoa organisaatiosta lähtevän henkilöstön mukana.
 • Hankkeen johdon ja vastuullisten henkilöiden tulee olla sukupuolisesitiivisiä, mutta heidän tarpeensa voivat erota henkilöstön tarpeista.
 • Sukupuolinäkökulma on otettava huomioon myös osallistujien valintaprosessissa. Kumpaakin sukupuolta edustavien jäsenten tai pelkkien miesten tai naisten valitseminen (erityistoimet) voi olla tarkoituksenmukaista tietyissä toimeksiannoissa. Osallistujien valinta sukupuolen mukaan on kuitenkin aina perusteltava.
 • Hankkeen alihankkijoiden valinnassa tasa-arvo-osaamisen on oltava yksi arviointi- ja valintakriteereistä.
 • Toteutettavat toimet on perusteltava sukupuolinäkökulmasta muiden huomioon otettavien seikkojen lisäksi.
 • Tulosten levittämistoimia tulisi arvioida sukupuolinäkökulmasta.

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen hankkeissa: hankesuunnittelijan tarkistuslista

 • Tasa-arvonäkökulma on huomioitava hankkeiden prosesseissa ja temaattisissa kysymyksissä. Selvitä itsellesi, mitä sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen tarkoittaa hankkeen eri vaiheissa.
 • Hanki lisätietoa, koulutusta tai ohjausta sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisesta suunnittelemassasi hankkeessa. Tee yhteistyötä kollegojesi kanssa.
 • Selvitä, miten tasa-arvokysymykset ja sukupuolinäkökulma vaikuttavat hankkeen toiminnallisiin tavoitteisiin. Näin suunnittelulle saadaan tosiasiallinen perusta.
 • Arvioi hankitun tiedon pohjalta sukupuolen merkitys kaikissa hankkeen vaiheissa.
 • Tuo sukupuoli näkyvästi esille hankehakemuksessa ja hankesuunnitelmassa. Etene järjestelmällisesti vaihe kerrallaan ja kuvaa konkreettiset keinot ja menetelmät, joilla sukupuolinäkökulma otetaan huomioon.
 • Suunnittele ja toteuta hanke niin että sukupuolinäkökulma huomioidaan kaikissa vaiheissa. Varmista, että hankkeessa edistetään tasa-arvoa muiden tavoitteiden lisäksi.

Hankkeen järjestelyissä on varmistettava, että käytettävissä on riittävä tasa-arvoasioiden tuntemus. Johdonmukainen integrointi edellyttää tietotaitoa. Siitä aiheutuu lisäkustannuksia, jotka on huomioitava hankkeen talousarviota laadittaessa.

Sukupuolinäkökulman mukaan tehtävä seuranta  ja arviointi  tulisi valmistella varhaisessa hankesuunnitteluvaiheessa.

Good Practice

New Paths for Boys – Expanding Future Opportunities for Work and Family

Life supports initiatives and projects that deal with job and life planning issues geared towards boys. The nationwide project addresses teachers, social workers, career counsellors as well as specialists in youth work. The nationwide network “New Paths for Boys” (Neue Wege für Jungs) supported personnel specialised in the subject of working with boys by means of a multifaceted constant offer, for instance through the Internet-portal “neue-wege-fuer-jungs.de”. Since April 2005, New Paths for Boys has stimulated local initiatives regarding specific offers oriented towards the needs of boys in the transition from school to career. The offers for boys are aimed to expand the career choice spectrum, flexibilisation of male role models and strengthening social skills. Find out more about this project in this grid.

Lähde ja lisätietoja

Marja-Leena Haataja, Sinikka Mustakallio ja Eija Leinonen: Tasa-arvon valtavirtaistaminen kehittämisohjelmissa ja projekteissa (Valtava-kehittämisohjelma, TEM)

Teksti on osittain kehitelty yllä mainittua opasta lähteenä käyttäen.

Print this
Created: 2013/01/10   Changed: 2014/11/29