Arviointi

Money Tree

Hankkeen päättyessä arvioidaan, saavutettiinko tasa-arvotavoitteet ja missä määrin, olivatko tavoitteet ja analyysi riittävät sekä puututtiinko vallitsevaan epätasa-arvoon ja missä määrin.

Arvioinnille asetetut edellytykset

Hankkeen tavoitteiden toteutumisen arvioinnille on laadittava etukäteen suunnitelma sekä järjestettävä tarpeellisen tilastojen ja muun tiedon keruu.

 • Sukupuolivaikutukset sekä suunnitteluvaiheessa asetetut tasa-arvotavoitteet on arvioitava.
 • Arvioinnista on myös käytävä ilmi, missä määrin sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen on sisällytetty hankkeen rakenteisiin ja prosesseihin (huomioiden tähän saatavilla ollut tuki) sekä suhteessa hankkeen temaattisiin toimenpiteisiin.
 • Kaikki hankkeen toteutuksen aikana kerätty tieto on eriteltävä sukupuolen mukaan, jotta voidaan tunnistaa mahdollinen sukupuolten epätasa-arvo.

Hyvät käytännöt

Suomessa on kehitetty ohjeita ESR-hankkeiden arviointiin.

Arvioinnissa on aluksi tarkasteltava seuraavia kysymyksiä:

 • Onko hankkeessa käytössä sukupuolen mukaan eriteltyjä tilastoja?
 • Millaisia indikaattoreita on käytetty kehittymisen/tulosten kuvaamiseen?
 • Onko projektihenkilöstöllä tarvittava tasa-arvokysymyksiin ja sukupuolten tasa-arvon kaksoisstrategiaan liittyvä osaaminen?
 • Onko hankkeessa kuultu tasa-arvoasiantuntijoita?
 • Millä perusteella tavoitteet on asetettu?

Hankkeen eri vaiheiden arviointi

Sukupuolinäkökulman merkitystä on arvioitava hankkeen kaikissa vaiheissa. Siksi hankkeen arviointiin sukupuolinäkökulmasta sisältyvät seuraavat vaiheet:

 1. Alkutilanteen, ydinongelman ja toimintaympäristön arviointi
 2. Hankkeen tavoitteiden arviointi
 3. Kohderyhmien arviointi
 4. Suunnitellun toiminnan arviointi
 5. Seuranta- ja arviointimenetelmien arviointi
 6. Viestinnän arviointi
 7. Parhaiden käytäntöjen levittämisen ja täytäntöönpanon arviointi.

Lähde ja lisätietoja

Marja-Leena Haataja, Sinikka Mustakallio ja Eija Leinonen: Tasa-arvon valtavirtaistaminen kehittämisohjelmissa ja projekteissa (Valtava-kehittämisohjelma, TEM)

Teksti on osittain kehitelty yllä mainittua opasta lähteenä käyttäen.

Print this
Created: 2013/01/10   Changed: 2014/11/29