Valmiuksien kehittäminen

Mature male student learning computer skills

Kaikki hankkeissa toimivat tahot tarvitsevat sukupuoleen liittyvää osaamista voidakseen sisällyttää sukupuolinäkökulman hankkeiden suunnittelu- ja toteutusprosessiin sekä hankkeiden seurantaan ja arviointiin. Valmiuksien kehittämiseen on ehkä otettava mukaan myös sidosryhmät ja tuensaajat. Tarveanalyysiä tarvitaan, jotta voidaan selvittää, millaista valmiuksien kehittämistä eri toimijat tarvitsevat. Lisäksi on laadittava toteutussuunnitelma.

On tärkeää vahvistaa ja kehittää hankkeen henkilöstön tasa-arvo-osaamista hankkeen alusta asti. Henkilöstön osaamista voidaan kehittää monin tavoin, kuten perinteisen tiedonvaihdon tai lyhytkurssin avulla tai hyvin intensiivisessä prosessissa, jossa kehitetään niin organisaatiota kuin henkilöstöä huomioiden erilainen yhteinen ja yksilöllinen osaaminen ja eri motivaatio.

Koulutuksen, ohjauksen tai valmennuksen tulee perustua johdon ja hankkeen henkilöstön oppimistarpeisiin ja aiempaan kokemukseen tasa-arvokysymyksistä.

Pitkäaikainen, prosessipainotteinen osaamisen kehittäminen on prosessi, jolla saadaan aikaan todellisia muutoksia henkilöstön ajattelutavassa. Muutokset ulottuvat asenteisiin, ennakkokäsityksiin, arvoihin ja osaamiseen, jotka koskevat miehiä ja naisia, sukupuolta ja sukupuolten tasa-arvoa sekä organisaatiota.

Hankkeen sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen arvioijalta ja seurantaryhmältä edellytetään monipuolista tasa-arvo-osaamista, kuten teoreettista osaamista, prosessiosaamista, alakohtaista ja metodologista osaamista (ks. alla). Valmiuksien kehittämistä tai koulutusta on tarjottava myös hankkeen toteuttavan organisaation tasolla. Näin voidaan vakiinnuttaa sukupuolinäkökulman huomioivat työskentelymenetelmät organisaatiossa.

Hyvät käytännöt

Tasa-arvoon liittyvien valmiuksien vahvistaminen Ruotsissa

Ohjelmakaudella 2007–2013 Ruotsin hallintoviranomainen rahoitti ESF Jämt -hanketta, jolla pyrittiin avustamaan muita ESR‑rahoitteisia hankkeita tasa-arvon toteuttamisessa. Vuosina 2009–2012 ESF Jämtissä työskenteli kahdeksan tukitahoa ja kansallinen koordinaattori sen edistämiseksi, että tasa-arvosta tulisi keskeinen tekijä ESR-rahoitteisissa hankkeissa ja muissa rahoitusta hakevien hankkeissa.

Tukitahot käyttivät muun muassa seuraavia menetelmiä:

  • Johdatus sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja alustuksen aiheesta.
  • Konkreettiset neuvot ja ideat tasa-arvonäkökulman integroimiseksi hankkeisiin.
  • Tasa-arvoon ja sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseen liittyvien perusteiden opetus ja työpajat.
Print this
Created: 2013/02/08   Changed: 2014/12/04