Tavoitteet ja indikaattorit

© E. AUDRAS/6PA/MAXPPPILLUSTRATION BUREAU

Strategia

ERI-yleisasetuksen 14 artiklan mukaisesti kussakin toimenpideohjelmassa on vahvistettava strategia, jolla edistetään älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevaa unionin strategiaa yhteisen strategiakehyksen ja kumppanuussopimuksen mukaisesti.

Ohjelman strategia toimii perusteluna toimintalinjojen, temaattisten tavoitteiden ja investointiprioriteettien valinnalle.

Analyysivaiheessa (sosioekonominen analyysi ja SWOT-analyysiSWOT-analyysi) tunnistettujen tarpeiden ja ehdotettujen tukitoimien välillä on oltava johdonmukainen yhteys, myös sukupuolten tasa-arvoon liittyvien tarpeiden osalta. Tavoitteet määritetään kokonaisstrategian pohjalta.

ERI-yleisasetuksen 7 artiklan mukaan strategiaa vahvistettaessa kussakin ohjelmassa on oltava kuvaus toimista, joissa otetaan huomioon naisten ja miesten välisen tasa-arvon sekä syrjinnän torjunnan edistämistä koskeva periaate. Strategiassa on tuotava esille, kuinka sukupuolten tasa-arvon kaksoisstrategia pannaan täytäntöön. Toisin sanoen tämä toteutetaan sekä naisille ja miehille suunnatuilla erityistoimenpiteillä että sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisella.

Siinä on tuotava esiin

 • sukupuolten väliset erot, jotka on tunnistettu valittujen temaattisten tavoitteiden ja investointiprioriteettien osalta ja joita voidaan tasoittaa naisille ja miehille suunnattujen erityistoimenpiteiden avulla;
 • naisten ja miesten välisen tasa-arvon horisontaalisen periaatteen täytäntöönpano, erityisesti menettelyissä ja temaattisissa painopistealueissa, jotka liittyvät toimenpideohjelman hallintaan.

Sukupuolten tasa-arvon täytäntöönpano horisontaalisena periaatteena

 1. Strategiassa on kuvattava, miten tasa-arvokysymyksiin liittyvä asiantuntemus tuodaan ohjelmien hallintoon seuraavien avulla:
  a) yhteisen strategiakehyksen rahastojen hallinnon valmiuksien kehittäminen (valmiuksien kehittämissuunnitelman avulla)
  b)
  tasa-arvoasiantuntijoiden mukanaolo sekä tasa-arvon tukirakenteiden tai tasa-arvoasioista vastaavien elinten tarjoama ohjaus ja tuki.
 2. Yhteisen strategiakehyksen rahastoilla tulisi olla käytössään tukirakenteita toimenpideohjelmaan kuuluvan sukupuolten tasa-arvostrategian toteuttamisessa. Teknistä apua on saatavilla kyseisen tuen rahoitusta varten.
 3. ERI-yleisasetuksen 96 artiklan mukaan jäsenvaltiot voivat esittää kansallisen tasa-arvoelimen lausunnon toimista, joihin on ryhdytty sukupuolten tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämiseksi.

Tavoitteet

Kumppanuussopimus ja toimenpideohjelmat pohjautuvat sosioekonomiseen analyysiin, jossa sukupuolinäkökulma on vankkana pohjana, ja SWOT-analyysiin ja niissä määritetään kansallisella ja alueellisella tasolla tavoiteltavat keskeiset tavoitteet.

Nämä tavoitteet määrittelevät prioriteetit ja varojen jaon koheesiopolitiikan rahastojen osalta vuosille 2014–2020. Siksi on tärkeää ottaa sukupuolinäkökulma huomioon konkreettisissa päämäärissä ja tavoitteissa.

Jos koheesiopolitiikan täytäntöönpanoon liittyvissä Euroopan tai kansallisen tason tavoitteissa ei huomioida sukupuolinäkökulmaa, kansallisen/alueellisen tason ohjelmavälineillä voidaan huomioida sukupuolten tasa-arvotavoitteet jo varhaisessa vaiheessa ennen täytäntöönpanoa.

Tavoitteiden osalta on huomioitava seuraavaa:

 • Asetetaan tavoitteet, jotka kuvaavat sosioekonomisessa analyysissä tunnistettua sukupuolten epätasa-arvoa. Esimerkki: ”Lisätään naisten työllistymistä tieto- ja viestintäalalle”.
 • Kaikkia tavoitteita tarkastellaan sukupuolinäkökulmasta. Erityisesti tulee pohtia seuraavia kysymyksiä:
  • Onko sukupuoleen liittyvä ulottuvuus otettava huomioon? Onko tavoite virheellisesti määritelty ”sukupuolineutraaliksi”?
  • Voiko tavoite jopa vahvistaa sukupuolten epätasa-arvoa? Esimerkiksi vain naisiin kohdistuva työn ja perhe-elämän tasapainoa edistävä toimenpide voi vahvistaa stereotypioita yhteiskunnan sukupuolirooleista.

Jotta voidaan mitata edistymistä tuloskehyksessä vahvistettujen esimerkiksi sukupuoleen liittyvien erityisten tavoitteiden osalta, tulisi asettaa varmennettavat ja läpinäkyvät välitavoitteet.

Indikaattorit

Ohjelman päätavoitteisiin liittyy indikaattoreja, joilla mitataan suoritusta ja edistymistä. Ehdotuksessa asetukseksi (COM(2011) 615 final/2) 24 artiklan 3 kohdassa määritetään kolme indikaattorityyppiä:

 1. Kohdennettuihin menoihin liittyvät taloudelliset indikaattorit
 2. Tuettaviin toimiin liittyvät tuotosindikaattorit;
 3. Prioriteettiin liittyvät tulosindikaattorit.

Kutakin rahastoa koskevassa asetuksessa määritetään yleisiä indikaattoreita ja voidaan säätää ohjelmakohtaisia indikaattoreita.

Jokainen ohjelmien tuensaajiin liittyvistä indikaattoreista on aina esitettävä sukupuolen mukaan eriteltynä. Esimerkiksi ehdotuksen (COM(2011) 607 final) ESR-investointien yhteisiä tuotos- ja tulosindikaattoreita käsittelevän liitteen mukaan ”Kaikki tiedot on eriteltävä sukupuolen mukaan”.

Mies- ja naistuensaajien kokonaismäärän mittaaminen ei riitä. Lisäksi on tärkeää eritellä tarkemmat kriteerit sukupuolen mukaan, kuten tuensaajien työtilanteen (työttömien/työssäkäyvien miesten ja naisten määrä) tai koulutuksen (alemman/keskitason/korkean asteen koulutus) mukaan.

Kutakin asetuksessa määritettyä kolmea indikaattorityyppiä kohden on esitettävä vähintään yksi sukupuolinäkökulman huomioiva indikaattori.

Tästä syystä on esitettävä

 • sukupuolen huomioivat taloudelliset indikaattorit, jotka mittaavat sukupuolten tasa-arvon edistämiseen kohdennettuja menoja (kohdennetut menot sekä naisille ja miehille kohdennettuja erityisiä toimia varten yhtäläisten mahdollisuuksien edistämiseksi että sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista varten)
 • sukupuolen huomioivista tuotosindikaattoreista vähintään yksi, jota vastaan indikaattoreja mitataan: esimerkiksi vaikuttaako naisten ja miesten osallistuminen tunnistettuihin eroihin sukupuolten välillä.
 • sukupuolen huomioiva sukupuoli-indikaattori sen mukaan, edistetäänkö sukupuolten tasa-arvoa vai syventävätkö tukitoimet sukupuolten välistä epätasa-arvoa eivätkä ole 7 artiklan mukaisia.
Print this
Created: 2013/01/10   Changed: 2014/11/29