Seuranta

© James Hardy/6PA/MAXPPP ; ILLUSTRATION SUR LES CHANTIERS  *** Local Caption ***

Seuranta on tärkeässä asemassa, sillä sen avulla varmistetaan, että tasa-arvo pysyy tärkeänä tavoitteena läpi koko toimenpideohjelman täytäntöönpanon ja että ohjelman tulokset parantavat osaltaan naisten ja miesten välistä tasa-arvoa.

Seurannan avulla voidaan muun muassa

  • varmistua, että toimenpideohjelmien sukupuolten tasa-arvoa koskevat tavoitteet ja niiden välitavoitteet on saavutettu
  • tarkastella ohjelman tuloksia sukupuolinäkökulmasta: esimerkiksi hyödyttääkö rahoitus miehiä ja naisia tasavertaisesti, onnistuvatko miehet tai naiset paremmin tietyissä toiminnoissa, tai onko sukupuolten välisiin eroihin (gap) puututtu
  • ehdottaa uusia toimia tai prosesseja sukupuolten tasa-arvon parantamiseksi tai parannuksia toimiin/ohjelmiin.

Tarkistuslista sukupuolten tasa-arvon seurantaan toimenpideohjelmissa

  • Varmistetaan, että sukupuolten tasa-arvosta vastaavat elimet ja sukupuolten tasa-arvon asiantuntijat osallistuvat aktiivisesti seurantakomitean toimintaan.
  • Otetaan sukupuolten tasa-arvon edistäminen toimenpideohjelmassa ja sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisstrategiassa seurantakomitean tapaamisten vakio-osaksi.
  • Varmistetaan, että sukupuolten tasa-arvoindikaattoreita tarkastellaan ja niistä keskustellaan.
  • Varmistetaan, että sukupuolten tasa-arvon, sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisstrategian ja erityistoimien täytäntöönpanon saavutuksiin liittyvä palaute otetaan osaksi vuosiraportointia ja muuta ohjelmaan liittyvää raportointia ja arviointeja ja että palautetta annetaan myös seurantakäyntien kautta.
  • Varmistetaan toimenpideohjelman hallinnossa ja täytäntöönpanossa tarvittavan sukupuolten tasa-arvoon liittyvän osaamisen ja tukirakenteiden saatavuus.
Print this
Created: 2013/01/10   Changed: 2014/11/29