Kansallinen politiikka

Matrix

EU:n koheesiopolitiikassa (tai aluepolitiikassa) pyritään tarjoamaan investointikehys ja toteuttamisjärjestelmä, joilla päästään Eurooppa 2020 ‑tavoitteisiin.

Investointipolitiikalla tuetaan työpaikkojen luomista, kilpailukykyä, talouskasvua, parempaa elämänlaatua ja kestävää kehitystä. Koheesiopolitiikka ilmentää myös EU:n solidaarisuutta vähiten kehittyneitä maita ja alueita kohtaan. Sen avulla keskitetään varoja niille alueille ja aloille, joilla voidaan eniten vaikuttaa yhä esiintyvään merkittävään taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen eriarvoisuuteen.

EU:n koheesiopolitiikkaa tuetaan pääasiassa kolmesta rahastosta, jotka ovat Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja koheesiorahasto. Aluepolitiikka käsittää kaikki tasot EU-tasolta paikalliselle tasolle. Sen painopistealueet on määritelty EU:n tasolla, mutta täytäntöönpanon toteuttavat pääasiassa kansallisen ja alueellisen tason toimijat kumppanuussuhteessa Euroopan komission kanssa.

Kaudella 2014–2020 keskeiset kansallisen ja alueellisen tason ohjelmointivälineet ovat

Unionin tasolla määritellyt koheesiopolitiikan tavoitteet muutetaan rakenne- ja investointirahastojen, erityisesti ESR:n, ohjelmointivälineiksi. Tässä osiossa selvitetään, kuinka sukupuolten tasa-arvo voidaan integroida kaikkiin kansallisen tason poliittisen päätöksenteon rakenteisiin, prosesseihin ja temaattisiin alueisiin.

Kaikkien ohjelmien valmistelun ja kehittämisen osalta on määritelty sukupuolten tasa-arvon integrointia koskeva vaatimus.

Tämän toteutumiseksi on tärkeää kiinnittää huomio sukupuolten tasa-arvon kaksoisstrategiaan eli sukupuolten tasa-arvon integrointiin sekä sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen että erityisten toimenpiteiden kautta kaikissa poliittisen päätöksenteon vaiheissa.

Kansallisen politiikan syklissä toteutetaan seuraavat vaiheet:

Print this
Created: 2013/01/06   Changed: 2014/11/29