Arviointi

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

ERI-yleisasetuksessa (55 artikla) säädetään, että jäsenvaltioiden tulee järjestää kansallisen tason arvioinnit. Tehokas arviointi edellyttää, että sukupuolinäkökulma integroidaan täysin arviointiin eikä sitä rajoiteta pelkästään sukupuolten tasa-arvoa edistäviin erityistoimenpiteisiin.

Ennakkoarvioinnit

Ennakkoarvioinnit tehdään jäsenvaltioiden toimeksiannosta ja toimitetaan Euroopan komissiolle samanaikaisesti toimenpideohjelman kanssa. Arvioinneilla pyritään parantamaan ohjelmien laatua ja suunnittelua, ja niiden on tarkoitus kattaa useita osatekijöitä, kuten sisäinen johdonmukaisuus, talousarvion kohdentamisen yhdenmukaisuus ja ehdotettujen ohjelman indikaattorien relevanssi.

Sukupuolten tasa-arvon osalta asetuksessa (55 artikla) todetaan erityisesti, että ennakkoarvioinneissa arvioidaan ”miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien edistämistä sekä kaikenlaisen syrjinnän torjumista koskevien suunniteltujen toimenpiteiden riittävyys”.

Menestyksekäs ennakkoarviointi edellyttää, että valituilla arvioijilla on tarvittavat sukupuolten tasa-arvoon liittyvät kyvyt ja osaaminen. Arvioijien on esimerkiksi tunnettava sukupuolten tasa-arvon ja syrjimättömyyden välinen ero, ja heillä on oltava kokemusta arviointien suorittamisesta sukupuolinäkökulmasta.

Jatkuvat arvioinnit

Jäsenvaltioiden on järjestettävä jatkuvia arviointeja läpi koko toimenpideohjelman täytäntöönpanon. Näihin kuuluvat kunkin toimenpideohjelman tehokkuuden, vaikuttavuuden ja vaikutusten arvioinnit arviointisuunnitelman mukaisesti. Vähintään kerran ohjelmakauden aikana on arvioitava sitä, kuinka rahastosta maksettu tuki on edistänyt kunkin prioriteetin mukaisia tavoitteita. Seurantakomitea tarkastaa kaikki arvioinnit.

Jotta asetuksen vaatimukset sukupuolten tasa-arvon edistämisestä (7 artikla) täyttyisivät, jäsenvaltioiden on varmistettava, että sukupuolten tasa-arvo on täysin integroitu näihin arviointeihin.

Asetuksessa säädetään myös seuraavaa: ”Jäsenvaltioiden on varmistettava riittävien arviointivalmiuksien saatavuus”. Sukupuolten tasa-arvoa koskevien vaatimusten osalta tämä tarkoittaa, että arvioijilla on oltava tarvittava osaaminen voidakseen varmistaa, että sukupuolinäkökulma toteutuu koko arvioinnissa. Myös seurantakomiteassa tarvitaan riittävää tasa-arvon erityisosaamista, jotta varmistetaan, että arvioinnit tarkastetaan asianmukaisesti sukupuolinäkökulmasta.

Jälkiarvioinnit

Jälkiarvioinnit toteutetaan joko Euroopan komission tai jäsenvaltioiden toimesta, tiiviissä yhteistyössä. Jälkiarvioinneissa tarkastellaan yhteisen strategiakehyksen rahastojen tehokkuutta ja vaikuttavuutta sekä niiden vaikutuksia älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevaan unionin strategiaan, huomioiden kyseiselle rahastolle asetetut erityisvaatimukset.

Mitä tulee jatkuvaan ohjelma-arviointiin, arvioijilta edellytetään tasa-arvoasioiden erinomaista tuntemusta ja tietämystä. On myös keskeistä, että sukupuolinäkökulma integroidaan koko arviointiin. Tasa-arvon erityistoimien tehokkuutta tulee tarkastella yksityiskohtaisesti, yhdessä ohjelman yleisten saavutusten ja niiden tasa-arvotavoitteiden osalta.

Print this
Created: 2013/01/10   Changed: 2014/12/04