Valmiuksien kehittäminen ja tasa-arvo-osaaminen

On tärkeää toteuttaa sovitut toimet sukupuolten tasa-arvoon liittyvien valmiuksien, osaamisen ja tietämyksen kehittämiseksi. Tällä varmistetaan, että sukupuolinäkökulma toteutuu täysin tärkeimpien kansallisten ja alueellisten ohjelma‑asiakirjojen valmistelussa, täytäntöönpanossa, seurannassa ja arvioinnissa.  

Valmiuksien kehittäminen edellyttää seuraaviin keskittymistä:

 • Ohjelmien valmisteluun, täytäntöönpanoon, seurantaan ja arviointiin on varattava korkeatasoista osaamista ja tietämystä. Asiantuntemusta voivat tarjota esimerkiksi kansalliset ja alueelliset sukupuolten tasa-arvoa edistävät julkiset organisaatiot, sukupuolten tasa-arvoon erikoistuneet tukirakenteet, tasa-arvo edistävät kansalaisjärjestöt ja sukupuoli- ja tasa-arvokysymyksiin erikoistuneet akateemiset asiantuntijat ja arvioijat. Asiantuntijat voivat tarjota syvällistä näkemystä ohjelman tavoitteiden ja tulosten osalta sekä ohjausta kaikille toimijoille.
 • Sukupuolten tasa-arvoon ja sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseen liittyvän tietämyksen lisäämistä kaikkien ohjelman valmistelussa, täytäntöönpanossa, seurannassa ja arvioinnissa toimivien tahojen keskuudessa. Tietämyksen lisääminen ja sukupuolinäkökulman tuominen luontevaksi osaksi toimintaa voidaan saavuttaa monin eri tavoin valmiuksia kehittämällä, esimerkiksi seuraavasti:
  • Koulutus, mukaan lukien tietämystä lisäävät harjoitukset tasa-arvoasiantuntijoiden kanssa.
  • Ohjeet tai oppaat.
  • Tilastotiedon tuottaminen.
  • Esimerkkien hankkiminen hyvistä käytännöistä (muista jäsenvaltioista, muilta alueilta, hankkeilta, muista toimenpideohjelmista).
  • Selkeät ohjeet ylimmältä hallintotasolta, että palautetta annetaan säännöllisin väliajoin.

Sukupuolten tasa-arvo horisontaalisena näkökulmana

Vinkkejä sukupuolten tasa-arvoajatteluun horisontaalisena periaatteena kansallisessa ja alueellisessa ohjelmatyössä:

 • Laaditaan tasa-arvovalmiuksien kehittämissuunnitelma kaikille rahastojen hallintaan osallistuville tahoille (kaikki asiaankuuluvat viranomaiset, erityiset hallintoviranomaiset sekä täytäntöönpanoelimet).
 • Luodaan tasa-arvon tukirakenteita hallintoviranomaisille ja täytäntöönpanoelimille sukupuolten tasa-arvon periaatteen konsultointielimiksi. Esimerkkejä ohjelmakaudella 2007–2013 kehitetyistä tukirakennemalleista
 • Sukupuolten tasa-arvoa edistävät organisaatiot ovat mukana seurantakomiteassa. Osallistumisen ei tule perustua pelkkään muodolliseen läsnäoloon, vaan kyseisille organisaatioille on määriteltävä rooli seurantakomiteassa.
 • Rakennetaan verkostoja tasa-arvon horisontaalisen periaatteen toteuttamista koskevien tietojen ja kokemusten vaihtoon, kuten Espanjassa toimiva EU-rahastoihin erikoistunut kansallinen verkosto ohjelmakaudelle 2007–2013 (ks. jäljempänä).

Hyvä käytäntö: Espanjassa toimiva EU-rahastoihin erikoistunut kansallinen verkosto ohjelmakaudella 2007–2013

Kyseinen verkosto oli keskustelu- ja analysointifoorumi, jolla edistettiin todellista ja tehokasta sukupuolinäkökulman toteutumista toiminnassa. Foorumia yhteisrahoitettiin eurooppalaisista rahastoista (ESR, EAKR ja koheesiorahasto). Verkoston jäsenet olivat vastuussa sukupuolten tasa-arvopolitiikasta ja eurooppalaisten rahastojen hallinnasta kansallisella ja alueellisella tasolla. Myös Euroopan komissio kuului verkostoon.

Verkoston tehtävänä oli

 • esittää ja analysoida unionin ja kansallisten sukupuolten tasa-arvopolitiikkojen kehittymistä eurooppalaisten rahastojen hallinnan kannalta
 • edistää sukupuolten tasa-arvon toteutumista rahastojen hallinta- ja ohjausjärjestelmissä
 • vaihtaa tietoja ja levittää hyviä käytäntöjä sukupuolten tasa-arvonäkökulmasta eurooppalaisissa rahastoissa
 • laatia ehdotuksia ja työkaluja sukupuolten tasa-arvon periaatteen tehokkaaseen toteutumiseen eurooppalaisten rahastojen toiminnan kaikissa vaiheissa.

Verkostossa on luotu ”sukupuolten tasa-arvon tukipalvelu”, joka tarjoaa neuvontaa ja ohjausta kaikille eurooppalaisten rahastojen toimijoille, erityisesti välittäville elimille ja muille täytäntöönpano-organisaatioille. Tukipalvelun avulla sukupuolinäkökulmaan liittyvät osaamistarpeet on havaittu ja on voitu kehittää sukupuolten tasa-arvoon liittyvien valmiuksien kehittämistoimia.

Print this
Created: 2014/01/17   Changed: 2014/11/29