Kestävien vaikutusten ja johdonmukaisuuden varmistaminen – tukea ja ohjausta

©JAMES HARDY/6PA/MAXPPP - IN A GARDEN - DANS UN JARDIN. ILLUSTRATION. Senior man blowing bubbles  girl leaning on shoulder  close-up

Sukupuolten tasa-arvo on strategian keskeinen tavoite. Sen tavoittamiseksi on tärkeää, että sukupuolinäkökulman valtavirtaistamistyö on johdonmukaista ja sen vaikutukset kestäviä.

Sukupuolten tasa-arvo määritetään perusarvoksi unionin sopimuksissa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa. Euroopan unionin neuvosto katsoo, että sukupuolten tasa-arvoa edistävät politiikat ovat tärkeitä kasvun, vaurauden ja kilpailukyvyn kannalta. Oikeudellisesti sitovassa Euroopan tasa-arvosopimuksessa (2011–2020) vahvistetaan ja tuetaan naisten ja miesten tasa-arvoa koskevan komission strategian (2010–2015) ja Eurooppa 2020 ‑strategian välistä suhdetta.

ESR ja muut rakennerahastot ovat kiinteästi mukana sukupuolinäkökulman vahvistamisessa ja täytäntöönpanossa eurooppalaisissa politiikoissa ja ohjelmissa. Euroopan sosiaalirahasto on tähän mennessä ollut näkyvin rahoitusväline naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistämisessä.

Tästä syystä vuosien aikana kertynyt osaaminen ja kokemus on arvokasta kohdattaessa haasteita, jotka yhä on käsiteltävä, ennen kuin naisten ja miesten välinen todellinen tasa-arvo on saavutettu. Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen kestävällä prosessilla ja ESR:n erityistoimenpiteillä edistetään eurooppalaisia arvoja. Tämä edellyttää kuitenkin aktiivista osallistumista, ohjausta ja tukea.

Jotta sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen voidaan toteuttaa johdonmukaisesti, on varmistettava, että olennaisista sukupuolten välisistä eroavaisuuksista ja niiden syistä on jatkuvasti saatavilla tiedot kaikissa ESR-sykleissä ja -prosesseissa. Kestävillä vaikutuksilla viitataan työhön, jolla sukupuolinäkökulma tuodaan ESR:n säännölliseksi ja jatkuvaksi osaksi.

Tasa-arvon tukirakenteella on suuri merkitys sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisprosessin ja erityistoimenpiteiden kestävyyden varmistamisessa. Jos haluat lisätietoja tukirakenteista ja kestävyydestä, löydät tietoa seuraavasta linkistä.

Print this
Created: 2013/01/09   Changed: 2014/12/04