Tavoitteet

Father and daughter indoors playing

Täytäntöönpanosyklissä asetetut sukupuolten tasa-arvon tavoitteet ja indikaattorit perustuvat

  • toimintaympäristöanalyysin tuloksiin, joiden on oltava yhdenmukaisia Euroopan unionin yleisten tasa-arvotavoitteiden kanssa
  • ESR-asetuksen temaattisiin ja sukupuolten tasa-arvoa koskeviin tavoitteisiin sekä toimintaohjelman yleisiin sukupuolten tasa-arvotavoitteisiin ja -indikaattoreihin.

Nämä sukupuolten tasa-arvoa koskevat tavoitteet on räätälöitävä kyseisen toimintaympäristön mukaisesti, ja niiden pohjalta laadittavien tasa-arvotavoitteiden tulee koskea suoriutumista, osallistumista tai vaikutuksia. Onkin keskeisen tärkeää tarkastella, mitä hankkeessa tulisi tehdä sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi toimintaympäristössä.

On varmistuttava siitä, että asetetut sukupuolten tasa-arvoa koskevat tavoitteet ovat selkeitä, täsmällisiä ja – jos mahdollista – mitattavia. Lisäksi kaikkia täytäntöönpanosyklissä asetettuja tavoitteita on tarkasteltava sukupuolinäkökulmasta.

Tarkastelussa voidaan pohtia esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

  • Oletetaanko tavoitteiden olevan sukupuolineutraaleja, vaikka ne todellisuudessa vaikuttavat enemmän joko miehiin tai naisiin?
  • Voivatko jotkut tavoitteista vahvistaa sukupuolijakoa tai stereotypioita (kuten teknisen alan harjoittelupaikkojen tarjoaminen nuorille miehille tai työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen tähtäävät toimenpiteet vain naisille)?
Print this
Created: 2013/01/10   Changed: 2014/11/29