Seuranta

senior hands on computer keyboard

Tasa-arvotavoitteiden toteutumista hankkeissa ja sitä kautta myös ohjelmassa tulee seurata johdonmukaisesti kehittyneimpien saatavilla olevien indikaattorien avulla. Mikäli ne eivät näytä toteutuvan, tulee ryhtyä tarvittaviin korjaaviin toimiin.

Edellytykset

Kaikki indikaattorit tulee koot ja esittää sukupuolen mukaan eriteltynä:

  • Naisten ja miesten osallistumista kuvaavat indikaattorit huomioivat erilaisuuden – seurantatietojen tulee sisältää muun muassa luvut naisista, miehistä, pojista ja tytöistä, joilla on maahanmuuttajatausta, jotka ovat työttömiä tai pätkätöissä tai jotka ovat päättävässä asemassa
  • Asiayhteyteen tai toiminta-alueeseen liittyvät indikaattorit (kuten siirtyminen koulusta työelämään, paikallinen kehitys ja yrittäjyys)
  • Ohjelmassa käytettyihin rahavaroihin liittyvät indikaattorit, joiden pohjalta talousarviota analysoidaan johdonmukaisesti tasa-arvonäkökohdat huomioiden).

Sukupuolten tasa-arvoa seurataan ohjelmassa, toimintasuunnitelmassa tai aihekohtaisissa painopisteissä luokkien avulla. Luokkien on oltava täsmällisiä ja EU:n sukupuolten tasa-arvon kaksoisstrategian mukaisia.

Seurantatietojen toimittamisen yhteydessä hankkeen vetäjien on annettava selvitys tasa-arvostrategiasta, johon sisältyy muun muassa

  • sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista koskeva lähestymistapa hankkeessa
  • erityistoimet, joilla huomioidaan naisten erityispiirteet
  • erityistoimet, joilla huomioidaan miesten erityispiirteet.

Tiedot toimitetaan seurantalomakkeella ja kysymyksiin vastataan rasti ruutuun ‑menetelmällä. Lisäksi lomakkeessa on avoimia kysymyksiä, joissa selvitetään hankkeiden sukupuolten tasa-arvoa koskevaa lähestymistapaa. Näitä selvityksiä voidaan myös hyödyntää ohjelman, toimintasuunnitelman tai aihekohtaisten painopisteiden arvioinnissa.

Ohjelman kulu- ja edistymisraportointiin tulee sisältyä yksityiskohtaiset tiedot sukupuolen tasa-arvon valtavirtaistamisesta ja tarvittaessa erityistoimista. Selvityksestä tulee käydä ilmi, millä tavalla kaikki ohjelman toimet edistävät sukupuolten tasa-arvoa. Mikäli edistystä ei tapahdu, määritellään korjaavat toimet.

Print this
Created: 2013/01/10   Changed: 2014/11/29