Täytäntöönpano

© VINCENT HAZAT /6PA/ MAXPPP ;ILLUSTRATION FEMMES D'AFFAIRES

ESR-täytäntöönpanosyklissä ohjelma-asiakirjat (kuten jäsenvaltion kansallinen ohjelma ja ohjelmia koskevat Euroopan komission suositukset, kumppanuussopimus ja tärkeimpänä toimenpideohjelma) muuttuvat toteutusstrategiaksi. Kansallisen politiikan syklissä määritellyt tavoitteet muuttuvat toimiksi, joiden ESR-rahoitus määräytyy valittujen aihekohtaisten tavoitteiden, investointikohteiden ja erityistavoitteiden mukaan.

Täytäntöönpanosyklin vaiheet on kehitetty yleistämällä rakenteelliset ja aihekohtaiset sukupuolten tasa-arvovaatimukset kansallisista uudistusohjelmista, kumppanuussopimuksista ja toimenpideohjelmista sekä sukupuolten tasa-arvoon liittyvästä yhteisön strategiasta ja neuvoston hyväksymästä Euroopan tasa-arvosopimuksesta.

Täytäntöönpanosykli alkaa toimintaympäristön (temaattisten kysymysten tai politiikka-alueiden) analyysillä. Analyysissä huomioidaan johdonmukaisesti sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen. Tämä perustuu tasa-arvoanalyysiin tai sukupuolivaikutusten arviointiin, joissa otetaan huomioon naisten ja miesten väliset erot, epätasa-arvo sekä naisten keskinäiset erot ja miesten keskinäiset erot.

Tavoitteet muodostetaan analyysin tulosten pohjalta, ja niihin integroidaan määrällinen ja laadullinen sukupuolten tasa-arvoon liittyvä ulottuvuus. Analyysissä tunnistetaan tärkeimmät syyt sukupuolten välisiin eroihin ja miesten ja naisten väliseen epätasa-arvoon aihekohtaisissa kysymyksissä. Näitä on peilattava tavoitteisiin ja yhdenmukaisuuden varmistamiseksi tarkasteltava myös suhteessa sellaisiin olennaisiin tavoitteisiin, jotka on määritelty naisten ja miesten tasa-arvoon liittyvässä yhteisön strategiassa sekä neuvoston hyväksymässä Euroopan tasa-arvosopimuksessa (kuten naisten ja miesten taloudellinen riippumattomuus).

Ohjelman, toimintasuunnitelman tai aihekohtaisten painopisteiden täytäntöönpano käsittää vaiheita ja tehtäviä. Näitä ovat esimerkiksi ohjelmaan liittyvä tiedotus yleisölle tai mahdollisille hankkeen vetäjille, suuntaviivoja ja toimintaohjeita sekä hankehakemuksiin, hakulomakkeisiin, hankkeen valintaperusteisiin ja valintamenettelyyn liittyvät hankinta-asiakirjat. Kaikkien vaiheiden, asiakirjojen ja menetelmien tulee sisältää hankkeen vetäjille asetetut vaatimukset, jotka koskevat sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen ja erityistoimien integrointia analyysin tavoitteiden ja indikaattoreiden asettamisen sekä projektisyklin täytäntöönpanon, seurannan ja arvioinnin kaikkiin vaiheisiin.

Ohjelmasyklin seurantaan määritellyllä seurantajärjestelmällä ja sille asetetuilla vaatimuksilla varmistetaan, että kaikki ohjelmaan liittyvät indikaattorit arvioidaan ohjelman tai toimintasuunnitelman tasa-arvotavoitteiden kannalta.

Ohjelman, toimintasuunnitelman tai aihekohtaisten painopisteiden arvioinnissa tasa-arvonäkökulma integroidaan kaikkiin vaiheisiin ja kaikkiin aihekohtaisiin kysymyksiin. Arvioinnissa tarkastellaan myös sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen sekä erityistoimien täytäntöönpanoa ja sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista ohjelmassa tuotoksina, tuloksina ja vaikutuksina.

Print this
Created: 2013/01/06   Changed: 2014/11/29