Valmiuksien kehittäminen ja sukupuolinäkökohtiin liittyvä osaaminen

construction, financing, building society. bricks and â?¬

Kun ESR-hankkeiden toteutuksen vetäjät osallistuvat ohjelman, toimintasuunnitelman tai aihekohtaisten painopisteiden suunnitteluun ja toteutukseen, heidän on huomioitava sukupuolinäkökulma. Siksi heiltä edellytetään sukupuolinäkökulmaan liittyvää osaamista ja syvää ymmärrystä sukupuolten tasa-arvosta, sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisesta ja sukupuolten tasa-arvon kaksoisstrategiasta sekä niiden toteutuksesta.

Mikäli osaaminen on puutteellista tai osaamista on vasta alettu hankkia, on tarpeen kääntyä tasa-arvokysymyksiin erikoistuneen asiantuntijan tai tasa-arvokysymyksissä avustavan tukijärjestön puoleen. Näin varmistetaan, että sukupuoliulottuvuus integroidaan johdonmukaisesti ESR-toteutussykliin.

Analyysissä tarvittavaan osaamiseen tasa-arvokysymysten osalta kuuluvat:

 • Asiantuntemus toiminnan tai politiikan erityisalasta (esimerkiksi koulun keskeyttäneistä, köyhyydestä, yrittäjyydestä).
 • Syvällinen tasa-arvokysymysten ja sukupuolten välisten erojen tuntemus politiikan alueella.
 • Naisten ja miesten tasa-arvstrategiasta, Euroopan tasa-arvosopimuksesta ja kansallisista sukupuolten tasa-arvostrategioista sekä näissä määritellyistä tasa-arvotavoitteista, joilla on merkitystä ohjelman toiminta-alueella.
 • Sukupuoleen liittyvässä analyysissä käytettävien menetelmien ja työvälineiden tuntemus, jotta sukupuoleen liittyvä analyysi voidaan integroida aihekohtaiseen analyysiin.
 • Sukupuolen mukaan eriteltyjen tietojen ja aiheesta tehtyjen laadullisten tutkimusten sekä niiden tulosten tuntemus ja epätasa-arvon ja sukupuolten välisen kuilun tunnistaminen.

Sukupuolten tasa-arvotavoitteiden asettamisessa politiikan alueella kysytään seuraavia taitoja:

 • Ylimmän johdon selkeä sitoutuminen sukupuolten tasa-arvotavoitteisiin.
 • Kyky määritellä selkeät ja realistiset sukupuolten tasa-arvotavoitteet, joilla puututaan sukupuolten välisiin eroihin ja analyysissä tunnistettuihin ongelmiin vastuullisen henkilöstön on määritettävä tavoitteet siten, että niissä huomioidaan erityiset sukupuolten tasa-arvotoimet sekä koko ohjelma.
 • Indikaattorien määrittämisen tuntemus, jotta voidaan luoda keskeiset määrälliset ja laadulliset indikaattorit, joiden avulla tavoitetaan ohjelman toteutuksen aikana mitattavia tasa-arvotavoitteita.
 • Viestintätaidot, joiden avulla selkeästi selvitetään tavoitteet ja indikaattorit kaikille ohjelman toteutustyöryhmille, jotta niistä tulee yhteisiä ja merkityksellisiä päämääriä.
 • Asiantuntemus sellaisten hakulomakkeiden ja ohjemateriaalin suunnittelussa hankkeen johtajille, jotka kuvastavat koko ohjelman tavoitteita ja indikaattoreita.
 • Kyky muuttaa sukupuolten tasa-arvoon liittyvät indikaattorit tietojen seurantavaatimuksiksi hankkeen johtajille.

Ohjelman toteutusvaiheessa kysytään muun muassa seuraavaa tasa-arvokysymyksiin liittyvää osaamista:

 • Kyky johdonmukaisesti integroida sukupuoli, keskeiset tiedot ja vaatimukset hankkeen vetäjille kaikkiin ohjeasiakirjoihin.
 • Kyky varmistaa, että sukupuoli on integroitu johdonmukaisesti hankkeen hakulomakkeisiin
 • Kyky asettaa hankkeen valintaperusteita, jotka kuvastavat ohjelman sukupuolten tasa-arvotavoitteita.
 • Sen varmistaminen, että hankkeen valintaan ja arviointiin osallistuvilla ryhmillä on kattava ymmärrys sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisesta ja valintaperusteiden merkityksestä sukupuolten tasa-arvon kannalta, sekä kyky antaa selkeitä suosituksia hankkeille, joilta edellytetään lisätoimia.
 • Tasa-arvoasiantuntijan järjestäminen tekemään erityisanalyysi hankkeen hakemuksista erityishuomiota vaativien alueiden osalta.
 • Ylhäältä alaspäin suuntautuvan strategian varmistaminen sukupuolten tasa-arvon integroimiseksi johdonmukaisesti kaikkiin ohjelman menetelmiin – vaatimusten ja kannustimien lisäksi on laadittava myös seuraukset tapauksille, joissa hankkeen vetäjät eivät täytä sukupuolten tasa-arvostandardeja.
 • Tasa-arvonäkökohdat huomioivan talousarviostrategian tuntemus (sukupuolitietoinen budjetointi), jotta voidaan laatia tavoitteet hankkeen vetäjille.

Sukupuolten tasa-arvon monialaisten tavoitteiden seuranta  ESR-ohjelmassa edellyttää

 • kykyä muuttaa sukupuolten tasa-arvotavoitteet seurantatyökaluiksi, kuten tietojenkeruujärjestelmäksi ja tietokannaksi, sekä seurantakaavakkeiden suunnittelu hankkeen vetäjien täytettäväksi
 • sukupuolten tasa-arvoon ja sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseen liittyvien kysymysten perusteellinen ymmärrys ja taito soveltaa tätä ymmärrystä hankkeissa, mukaan luettuna kyky tarjota konkreettisia suosituksia, jos sukupuolten tasa-arvo tai sen kaksoisstrategia ei toteudu riittävällä tavalla
 • ohjelman seurantalautakunnan jäsenten syvä ymmärrys sukupuolten tasa-arvon tavoitteista.

Tasa-arvon täydellinen integroituminen ohjelman arvioinnin hankintaprosessiin edellyttää osaamista (oman henkilöstön tai ulkopuolisen asiantuntijan) tasa-arvon horisontaalisten tavoitteiden arvioinnin määrittämisessä selkeäksi osaksi sopimuksen alaisia tehtäviä ohjelman arvioinnissa ja edellytettyjen resurssien riittävyyden suunnittelussa. Mitä perusteellisemmin tasa-arvon horisontaaliset tavoitteet on tuotu ohjelmaan etukäteen, erityisesti asettamalla selkeät sukupuolten tasa-arvon tavoitteet, sitä tehokkaammin ja tarkemmin tätä voidaan arvioida.

Arviointitiimeiltä vaaditaan tasa-arvokysymysten tuntemusta, jotta sukupuolten tasa-arvoa voidaan arvioida  luotettavasti. Tähän johon sisältyy teoreettinen osaaminen sekä prosessiosaaminen, alakohtainen ja metodologinen osaaminen.

 • Teoreettiset taidot: sukupuolen käsitteen sekä sosiaalisten sukupuolimallien tuntemus (naisten ja miesten erilaisuus, sukupuoli rakenteellisena luokkana).
 • Prosessiosaaminen: sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen tuntemus johdonmukaisena strategiana sekä toteutusmenetelmien ja -välineiden tuntemus.
 • Alakohtainen osaaminen: sukupuolinäkökulman tuntemus ohjelman toiminta-alueella (mm. yritysten perustamisessa, ammatillisessa koulutuksessa) sekä kyky määritellä vankat alakohtaiset tavoitteet.
 • Metodologinen osaaminen: kyky soveltaa ja yhdistää laadullisia ja määrällisiä menetelmiä sekä luoda ja tulkita sukupuoleen perustuvaa tilastotietoa ja tasa-arvoindikaattoreita.
Print this
Created: 2013/01/10   Changed: 2014/11/29