Tavoitteiden asettaminen

B99418706

Poliittisen analyysin tulosten perusteella luodaan uudelle poliittiselle prosessille tavoitteet, jotka perustuvat erityisesti analyysissä tunnistettuun epätasa-arvoon ja sukupuolten välisiin eroihin. Sukupuolten tasa-arvoa koskevat tavoitteet sisällytetään kaikkeen keskeiseen tai operatiiviseen politiikkaan ja kaikkiin temaattisiin tavoitteisiin, jotka kuvaavat toiminta-aluilla miesten ja naisten nykyistä tilannetta heidän moninaisuudessaan nykyisen epätasa-arvon ja sukupuolten välisten erojen torjumiseksi.

Sukupuolisensitiivisyyden huomioivat poliittiset tavoitteet

  • sidotaan osaksi poliittisen ohjelman kokonaisvaltaisia ja operatiivisia tavoitteita (kuten naisten ja miesten taloudellista riippumattomuutta koskeva keskeinen tavoite, joka ohjaa poliittisten tavoitteiden muotoilua kaikissa lippulaivatavoitteissa)
  • liittyvät naisten ja miesten erilaiseen tilanteeseen toiminta-alueilla, ja niillä pyritään poistamaan epätasa-arvoa ja syrjintää (ei sukupuolineutraaleja tavoitteita)
  • ovat jatkuvan kehittämisen kohteena, ja ne sisällytetään strategiaan ja lippulaivahankkeisiin, työllisyyden suuntaviivoihin, säännöksiin sekä toimintaohjeisiin, jotka on laadittu poliittisten ja ohjelma-asiakirjojen laatimista varten jäsenvaltioissa)
  • koskevat määrällisiä tavoitteita (esim. naisten työllisyysasteen nostamiseen liittyvässä tavoitteessa on henkilömäärän mittaamisen sijaan mitattava kokonaistyöaikaa, sillä jos kaikki työmarkkinoilla tehdyt työtunnit huomioidaan, työllisyysaste on heikko useiden epävarmojen työpaikkojen ja työssäkäyvien köyhyyden takia) ja laadullisia tavoitteita (esim. taloudellinen riippumattomuus / tasa-arvomalli).

Nämä poliittiset tavoitteet on yleistettävä naisten ja miesten tasa-arvostrategiasta ja Euroopan tasa-arvosopimuksesta, ja kansallisten ja alueellisten sukupuolten tasa-arvotavoitteiden asettamiselle on määritettävä vaatimukset.

Eurooppa 2020 ‑strategia ja lippulaivatavoitteet

Eurooppa 2020 -strategiaan ei sisälly johdonmukaista lähestymistapaa sukupuolten tasa-arvoon. Siihen ei sisälly sukupuolten tasa-arvotavoitteita, eikä naisten ja miesten tasa-arvostrategiaa tai Euroopan tasa-arvosopimusta ole temaattisesti sisällytetty Eurooppa 2020 ‑strategian tavoitteisiin. Sukupuolten tasa-arvo mainitaan työvoiman osallistumisen lisäämisen yhteydessä:

”Osallistava talous tarkoittaa, että ihmisille annetaan uusia mahdollisuuksia edistämällä korkeaa työllisyyttä, panostamalla osaamiseen, torjumalla köyhyyttä ja uudistamalla työmarkkinoita, koulutusta ja sosiaaliturvajärjestelmiä niin, että ihmisiä voidaan auttaa ennakoimaan ja hallitsemaan muutosta ja voidaan rakentaa osallistava yhteiskunta.” ”Euroopan on hyödynnettävä työvoimapotentiaalinsa täysimääräisesti, jotta se voi vastata väestön ikääntymisen ja kasvavan maailmanlaajuisen kilpailun mukanaan tuomiin haasteisiin. Tarvitaan sukupuolten tasa-arvoa edistäviä toimia, joilla voidaan lisätä osallistumista työvoimaan ja lisätä tällä tavoin kasvua ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta.”

Lisätietoja

GenderCoPin kannanotto Eurooppa 2020 –strategiaan (englanniksi) [pdf]

Tutkimus: Sisäasioiden pääosaston laatima Data for the evaluation of the European semester process from a gender perspective

Eurooppa 2020 -strategia muutetaan toimiksi yhdennetyissä suuntaviivoissa ja työllisyyden suuntaviivoissa.

Yhdennettyjen suuntaviivojen osa I sisältää suosituksen jäsenvaltioiden ja unionin talouspolitiikan laajoiksi suuntaviivoiksi.

Yhdennettyjen suuntaviivojen osa II sisältää jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat.

Suuntaviivojen osassa I ei ilmene johdonmukaisuutta sukupuolten tasa-arvon tai sen kaksoisstrategian osalta. Sukupuolten tasa-arvo mainitaan ainoastaan kohonneiden työttömyysasteiden yhteydessä. Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoissa sukupuolten tasa-arvonäkökulma on selkeämmin muotoiltu: ”– – selkeä tasa-arvonäkökulma kaikilla asiaan liittyvillä politiikanaloilla, on ratkaisevan tärkeää suuntaviivojen kaikkien näkökohtien täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa.” (sivu 7)

Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoissa mainittuihin sukupuolten tasa-arvoon liittyviin ydinkysymyksiin (jotka liittyvät läheisesti Euroopan työllisyysstrategiaan) kuuluvat työllisyysasteen nousu (suuntaviiva 7), työmarkkinoiden segmentoitumisen, toimettomuuden sekä sukupuolten välisen epätasa-arvon torjuminen (suuntaviiva 7), samapalkkaisuus (suuntaviiva 7), työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen (suuntaviiva 7), sukupuolistereotypioiden torjuminen (suuntaviiva 8), naisten tukeminen tieteen, matematiikan ja teknologian aloilla (suuntaviiva 8) sekä naisten erityinen huomiointi syrjäytymisvaaran ja köyhyyden torjumisessa (suuntaviiva 10).

Vaikka jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoissa mainitaan useita sukupuolten välisiä eroja ja epätasa-arvoa, naisten ja miesten taloudellista riippumattomuutta koskevaa keskeistä tavoitetta ei kuitenkaan mainita eikä aiheeseen puututa.

Lisätietoja

Lue GenderCoPin kannanotto rakennerahasto-ohjelmien valmisteluun ohjelmakaudelle 2014+ (englanniksi) [pdf] sukupuolten tasa-arvon kaksoisstrategian johdonmukaisen integroinnin tarpeesta ja sen vaikutuksista koheesiopolitiikkaan.

 

Print this
Created: 2013/01/09   Changed: 2014/11/28