Sukupuolten tasa-arvoa koskevat tavoitteet rakennerahastojen kaudelle 2014+

Seuraavassa luetellaan tavoitteet, joihin kansallisten tai alueellisten toimenpideohjelmien laadinnassa pyritään. Poikkeuksen muodostavat tapaukset, joissa sosioekonomisessa analyysissä paljastuu tarve tarttua tiettyyn ongelmaan.

Naisten ja miesten taloudellista riippumattomuutta koskeva keskeinen tavoite (naisten ja miesten tasa-arvostrategia) on ollut EU:ssa asialistalla pitkään ja heijastaa tasa-arvomallia. Kaikki muut tavoitteet tukevat keskeistä tavoitetta tai ovat sen saavuttamisen edellytyksenä:

 • Miesten ja naisten työllisyyden ja sosiaaliturvan erojen poistaminen (Euroopan tasa-arvosopimus).
 • Naisten osallistumisen lisääminen kestävällä tavalla työllisyyteen ja naisten ammatillisen etenemisen tukeminen (ESR-yleisasetus).
 • Työllisyysasteen, erityisesti naisten työllisyysasteen nostaminen (Eurooppa 2020, työllisyyspolitiikan suuntaviivat, naisten ja miesten tasa-arvostrategia); laadukkaiden työpaikkojen määrän lisääminen naisille (naisten peruskirja).
 • Sellaisten sukupuolten tasa-arvoa koskevien esteiden poistaminen, jotka liittyvät naisten osallistumiseen työmarkkinoilla, kaikenlaisen syrjinnän poistamiseen (yhdennetyt suuntaviivat, Eurooppa 2020 ja Euroopan tasa-arvosopimus), koulutusta koskeviin stereotypioihin, epävarmoihin työpaikkoihin ja tahattomaan osa-aikatyöhön, naisten osuuteen palkattomasta hoitotyöstä (naisten peruskirja), riittävään pätevyyteen työmarkkinoilla ja mahdollisuuteen elinikäiseen oppimiseen (työllisyyspolitiikan suuntaviivat).
 • Työttömyyden torjuminen (työllisyyspolitiikan suuntaviivat).
 • Sukupuolten välisten palkkaerojen torjuminen (työllisyyspolitiikan suuntaviivat).
 • Sukupuoleen perustuvan epätasa-arvon poistaminen (Euroopan tasa-arvosopimus) sosiaaliselta syrjäytymiseltä suojaaminen (työllisyyspolitiikan suuntaviivat)), kaikkiin köyhyyden poistamiseksi tehtäviin toimenpiteisiin kohdistuva vaatimus sukupuolten tasa-arvokysymysten huomioimisesta (strategia), naisyrittäjyyden edistäminen (Euroopan tasa-arvosopimus, ESR-yleisasetus).
 • Sukupuoleen perustuvan eriytymisen vähentäminen (työllisyyspolitiikan suuntaviivat), naisten peruskirja, ESR-yleisasetus).
 • Sukupuoleen perustuvien stereotypioiden vähentäminen koulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa (ESR-yleisasetus) ja työllisyydessä (Euroopan tasa-arvosopimus).
 • Naisten mahdollisuuksien parantaminen muuhun kuin sukupuolelleen tyypilliseen ammattiin pääsyssä, esimerkiksi ”vihreillä” ja muilla innovatiivisilla aloilla (naisten ja miesten tasa-arvostrategia).
 • Samapalkkaisuus samanarvoisesta työstä (työllisyyspolitiikan suuntaviivat, naisten peruskirja).
 • Työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen (Eurooppa 2020, naisten peruskirja, ESR-yleisasetus) kaikissa elämän vaiheissa (Euroopan tasa-arvosopimus).

Keskeiset suuntaviivat sukupuolten tasa-arvon johdonmukaiseen integrointiin

ESR:n temaattisiin politiikanaloihin tai tiettyihin toiminta-aloihin (esim. työllisyyteen ja työttömyyteen) kohdistuvien sukupuolten tasa-arvoa koskevien tavoitteiden lisäksi eri asiakirjoissa esitetään vaatimuksia sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen johdonmukaisesta sisällyttämisestä täytäntöönpano-, seuranta- ja ohjausjärjestelmiin ESR-prosesseissa. Vaatimuksissa esitetään erot sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisstrategian ja toiminta-alueiden välillä sukupuolten tasa-arvon kannalta.

 • 7 artikla – Miesten ja naisten tasa-arvon edistäminen

”Jäsenvaltiot ja komissio edistävät miesten ja naisten tasa-arvoa asetuksen (EU) N:o 1303/2013 7 artiklan mukaisesti toimenpideohjelmien valmistelun, täytäntöönpanon, seurannan ja arvioinnin kaikissa vaiheissa. Jäsenvaltio ja komissio tukevat ESR:n kautta myös 3 artiklassa ja erityisesti tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan iv alakohdassa tarkoitettujen investointiprioriteettien mukaisesti kohdennettuja erityistoimenpiteitä, joilla pyritään lisäämään naisten kestävää osallistumista työelämään ja siellä etenemistä ja siten torjumaan köyhyyden naisistumista, vähentämään sukupuoleen perustuvaa eriytymistä, torjumaan sukupuolistereotypioita työmarkkinoilla ja koulutuksessa sekä edistämään kaikkien työ- ja yksityiselämän yhteensovittamista ja hoitovastuiden jakamista tasapuolisesti miesten ja naisten kesken.” (ESR-yleisasetus)

 • Jäsenvaltioiden tulisi kehittää edelleen sukupuolen mukaan eriteltyjä tilastotietoja ja indikaattoreita sekä käyttää yhteisesti sovittuja indikaattoreita (ERI-yleisasetus).
 • Kaikki tiedot osallistujista ja tuloksista on järjestettävä sukupuolen mukaan. Jokaiseen toimenpideohjelmaan sisältyy
  • kuvaus erityistoimenpiteistä, joiden avulla edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja estetään kaikenlainen sukupuoleen perustuva syrjintä toimenpideohjelman valmistelun, suunnittelun ja täytäntöönpanon aikana
  • kuvaus toimenpideohjelman avulla aikaan saatavista miesten ja naisten tasa-arvoa edistävistä vaikutuksista ja järjestelyistä, joilla varmistetaan sukupuolinäkökohtien huomioon ottaminen toimenpideohjelma- ja toimitasolla. Kun jäsenvaltiot esittävät toimenpideohjelmaa koskevan ehdotuksen, niiden tulee toimittaa kansallisen tasa-arvoelimen lausunto mainituista toimenpiteistä (yhteinen strategiakehys).
Print this
Created: 2014/02/05   Changed: 2014/11/28