Eurooppalainen politiikka

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jotta sukupuolten tasa-arvon ja sen kaksoisstrategian täytäntöönpano voidaan varmistaa ruohonjuuritason hankkeissa, on alusta lähtien otettava käyttöön johdonmukainen strategia ja prosessi EU:n ja kansallisen tason poliittisissa ja täytäntöönpanosykleissä .

Poliittisissa sykleissä hyödynnetään tietoja kaikilta tasoilta, jotka ovat toisistaan riippuvaisia. Sykleissä prosessit ovat kuitenkin ylhäältä alaspäin suuntautuvia prosesseja, jotka alkavat politiikan suunnittelusta ja täytäntöönpanosta EU:n tasolla. Siksi on tärkeää varmistaa, että sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen, ja erityistoimenpiteet (eli sukupuolten tasa-arvon kaksoisstrategia) sisältyvät poliittiseen sykliin. Prosessi ei välttämättä suju luonnostaan vaan edellyttää sekä vaatimusten määrittelyä että tuen tarjoamista valmiuksien kehittämisessä kaikille keskeisille toimijoille.

Tässä osiossa selvitetään, kuinka sukupuolten tasa-arvo voidaan sisällyttää kaikkiin EU:n päätöksenteon rakenteisiin, prosesseihin ja temaattisiin alueisiin.

Alla olevassa kuvassa esitetään yhteenveto EU:n ja kansallisen tason poliittisista asiakirjoista ja säädöksistä, jotka muodostavat viitekehyksen ja taustan sukupuolten tasa-arvon ja sitä koskevan EU:n sukupuolten tasa-arvon kaksoisstrategian integrointiin ESR:ään ja muihin rakennerahastoihin kaudella 2014–2020.

(Suurenna kuvaa napsauttamalla sitä tai napsauta tätä, kuva vain englanniksi).

ESF_460px

Koheesiopolitiikan poliittisen suunnittelun sykli kaudelle 2014–2020 alkoi vuonna 2010, ja tärkein EU-ohjelmatyön vaihe on käynnissä. Siksi Gender CoP on päättänyt ryhtyä järjestelmällisesti

  • hahmottelemaan rakenteisiin, prosesseihin ja syklin temaattisiin alueisiin liittyviä sukupuolten tasa-arvoa koskevia vaatimuksia
  • analysoimaan nykyisissä EU-asiakirjoissa jo esitettyjä vaatimuksia, jotka kuvaavat sukupuolten tasa-arvon integrointia.

STANDARDIN tämän osion tarkoituksena on kuvata sukupuolten tasa-arvon johdonmukaisuutta poliittisessa analyysissä (koheesiokertomus), poliittisen ohjelman tavoitteissa (Eurooppa 2020 ‑strategia, lippulaivahankkeet ja työllisyyden suuntaviivat), koheesiopolitiikan täytäntöönpanoon liittyvissä jäsenvaltioiden suunnitteluasiakirjoissa [yhteinen strategiakehys, asetukset ja suuntaviivat sekä vaatimuksia sisältävät asiakirjat jäsenvaltioille ja alueille seuraavan syklin osalta (kuten kumppanuussopimus, kumppanuussopimusta koskeva komission kannanotto, toimenpideohjelma ja jäsenvaltioiden toimenpideohjelmien ennakkoarviointi)] sekä seurannan ja arvioinnin osalta.

Myöhemmässä vaiheessa STANDARDIN piiriin kuuluvat myös jäsenvaltioiden täytäntöönpanokertomukset, komission arvioinnit koheesiopolitiikan täytäntöönpanosta ja koheesiokertomukset.

EU:n tasolla suunnittelu- ja ohjelmatyöhön osallistuvat keskeiset toimijat ja neuvottelukumppanit osallistuvat politiikan suunnitteluun ja ohjelmatyöhön sekä neuvotteluihin komission, parlamentin ja neuvoston kanssa. Siksi nämä ovat STANDARDIN tämän osan kohderyhmä.

Sukupuolten tasa-arvo ja EU:n koheesiopolitiikka

EU:n jäsenvaltioiden ratifioitua Amsterdamin ja Lissabonin  sopimukset sukupuolten tasa-arvo ja sitä koskeva EU:n kaksoisstrategia ovat kiinteitä ja sitovia osia kaikkien EU:n politiikkojen suunnittelussa, ohjelmatyössä, täytäntöönpanossa, seurannassa ja arvioinnissa. Naisten ja miesten tasa-arvostrategiassa vuosiksi 2010-2015, Euroopan tasa-arvosopimuksessa ja Naisten peruskirjassa on tunnistettu merkittävimmät sukupuolten väliset erot Euroopan unionissa.

Asiakirjoissa hahmotellaan tavoitteet, ja niissä kuvataan sukupuolten väliset erot, joihin koheesiopolitiikan ja rakennerahastojen avulla tartutaan. Jäsenvaltioiden ratifioima Euroopan tasa-arvosopimus on erityisen tärkeä, koska se on jäsenvaltioita ja alueita oikeudellisesti sitova ja siinä on useita yhtymäkohtia unionin Eurooppa 2020 ‑ydinstrategiaan.

Analyyttisistä ja poliittisista ohjelmatyön asiakirjoista (kuten koheesiokertomuksesta, Eurooppa 2020 ‑strategiasta ja sen lippulaivahankkeista) puuttuu tasa-arvostrategian ja sen tavoitteiden – ennen kaikkea naisten ja miesten taloudellista riippumattomuutta koskevan keskeisen tavoitteen – johdonmukainen integrointi. Monet strategiassa, sopimuksessa ja peruskirjassa tunnistetut sukupuolten väliset erot ja sukupuolen tasa-arvolle asetetut tavoitteet kuitenkin kuvastuvat työllisyyden suuntaviivoissa, yhteisessä strategiakehyksessä, yhteisissä säännöksiä koskevassa asetuksessa (ERI-rahastot), ESR-asetuksessa ja muissa EU-asiakirjoissa.

Lisätietoja

Naisten ja miesten yhtäläisiä mahdollisuuksia käsittelevän neuvoa-antavan komitean lausunto: Opinion on gender equality in the Cohesion Policy 2014-2020

Print this
Created: 2013/01/06   Changed: 2014/11/28