Toimenpideohjelmat – Euroopan komission ohjeet

”Lomakeluonnos ja toimenpideohjelman sisältöä koskevat ohjeet” (2. versio, 7.1.2013, osa 12.3. Miesten ja naisten välinen tasa-arvo) on yksi jäsenvaltioiden ohjelma-, suunnittelu- ja valmistelutyötä ohjaavista asiakirjoista seuraavaa rahoituskautta varten.

Lomakeluonnoksessa on kuitenkin vakavia ristiriitaisuuksia sitovien periaatteiden, säännösten sekä EU:n toimielinten aiemmin käyttöön ottamien vaatimusten osalta.

”Kuvaus miesten ja naisten tasa-arvoa edistävistä vaikutuksista ja tapauksen mukaan järjestelyistä, joilla varmistetaan sukupuolinäkökulman huomioon ottaminen toimenpideohjelma- ja toimitasolla.

Kuvaus kattaa muun muassa seuraavat:

  • Toimenpideohjelman miesten ja naisten välistä tasa-arvoa edistävät vaikutukset, tarvittaessa tällä alueella esiintyvien erityishaasteiden osalta.
  • Suunnitellut toimet, joilla varmistetaan sukupuolinäkökulman huomioon ottaminen toimenpidetasolla, sisältäen kaikki aloitteet, joilla pyritään tämän periaatteen valtavirtaistamiseen hankkeiden valinnassa ja täytäntöönpanossa.
  • Kaikki erityiset seuranta- ja arviointitoimenpiteet, joilla pyritään varmistamaan tämän periaatteen täytäntöönpanon jatkotoimet, sekä seuranta- ja arviointitulosten huomioon ottaminen.
  • Tarvittaessa erityistoimet, joilla edistetään sukupuolten tasa-arvoa toimenpideohjelmaa koskevien investointiprioriteetin/-prioriteettien osalta (ESR:ssä pakollinen).

Tähän osaan sovelletaan jäsenvaltion tekemää, asianmukaisesti perusteltua arviointia horisontaalisten periaatteiden olennaisuudesta ohjelman sisällön ja tavoitteiden osalta. Jos jäsenvaltio katsoo, että monialainen periaate ei ole kyseisen ohjelman kannalta olennainen, tässä osiossa tulisi perustella tämä arvio.

Jos kaikki pyydettävät tiedot tai osa niistä sisältyy kumppanuussopimukseen, ristiviittaukset ovat mahdollisia.

Huom. Yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 87 artiklan mukaan tähän osaan ei sovelleta toimenpideohjelman hyväksymistä koskevaa komission päätöstä, vaan tämä jää jäsenvaltion vastuulle.”

(Lähde: 2. versio, 7.1.2013, osa 12.3, Miesten ja naisten välinen tasa-arvo, Lomakeluonnos ja toimenpideohjelman sisältöä koskevat ohjeet)

Ristiriitaisuudet sitovissa periaatteissa

Sen osalta, miten sukupuolten tasa-arvoa koskeva kaksoisstrategia integroidaan toimenpideohjelmaan, lomakkeen sanamuodosta käy ilmi, että

  • se ei ole sitovaa vaan vapaaehtoista
  • jäsenvaltio voi todeta, ettei horisontaalinen periaate ole olennainen
  • sukupuolten tasa-arvon osalta ei sovelleta toimenpideohjelman hyväksymistä koskevaa komission päätöstä.

Siksi on vaarana, että EU:n tasoinen sukupuolten tasa-arvon kaksoisstrategia saa vähäistä huomiota rakennerahastojen nykyisellä kaudella. (ks. kohta Komission suorittama arviointi) Nämä sukupuolten tasa-arvoa – EU:n tärkeimpiin kuuluvaa periaatetta – koskevat ohjeet ovat neuvoston hyväksymän Euroopan tasa-arvosopimuksen, Amsterdamin ja Lissabonin sopimusten sekä ERI-yleisasetuksen ja ESR-asetuksen vastaiset.

Ennakkoarviointia koskevat toimintaohjeet

ERI-yleisasetuksen ja erityisesti ESR-asetuksen lisäksi komissio on laatinut toimintaohjeet toimenpideohjelmien ennakkoarviointia varten. Sukupuolten tasa-arvo sisältyy näihin ohjeisiin, mutta sitä käsitellään jälleen yhdessä syrjimättömyyden kanssa.

1.1.4. Horisontaalisuuden periaatteet

ERI-yleisasetuksen 55 artiklan 3 kohdan l–m alakohdassa säädetään arvioinnin vaatimuksista, jotka koskevat miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien edistämistä sekä kaikenlaisen syrjinnän torjumista koskevien suunniteltujen toimenpiteiden riittävyyttä sekä suunniteltujen kestävää kehitystä tukevien toimenpiteiden riittävyyttä.

ERI-yleisasetuksen 7 ja 8 artiklassa hahmotellaan edellä mainittujen kolmen monialaisen periaatteen sisältö, ja 55 artiklan 3 kohdassa esitetään tarkemmat vaatimukset siitä, mitä ennakkoarvioijan tulisi arvioida.

ERI-rahastojen täytäntöönpanossa on pyrittävä poistamaan epätasa-arvoa, edistämään miesten ja naisten välistä tasa-arvoa sekä torjumaan sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää.

ERI-yleisasetuksen 7 artiklassa säädetään, että miesten ja naisten välistä tasa-arvoa ja sukupuolinäkökulman integrointia edistetään ohjelmien valmistelussa ja täytäntöönpanossa. Sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää on ehkäistävä ohjelmien valmistelun ja täytäntöönpanon aikana.

Naisten ja miesten välisen tasa-arvon osalta ERI-yleisasetuksen 7 artiklan ja 124 artiklan 3 kohdan iii alakohdassa näkyy vakiintunut sukupuolen tasa-arvon kaksoisstrategia. Niin erityistoimenpiteet kuin sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminenkin ovat tarpeen. Ennakkoarvioinnissa arvioidaan, kuinka tasa-arvon edistämistä koskevat tavoitteet on huomioitu ohjelman valmistelussa. Siinä arvioidaan esimerkiksi, onko sukupuolinäkökulma huomioitu sosioekonomisessa analyysissä, onko tasa-arvokysymykset nimenomaisesti huomioitu ohjelman suunnitteluvaiheessa, tai onko tasa-arvoelimiä/-organisaatioita ja muita asiaankuuluvia sidosryhmiä kuultu.

Ennakkoarvioinnissa arvioidaan myös kuvausta ohjelman miesten ja naisten tasa-arvoa edistävistä vaikutuksista ja tapauksen mukaan järjestelyistä, joilla varmistetaan sukupuolinäkökulman huomioon ottaminen toimenpideohjelma- ja toimitasolla. Vaikutuksia ei tule esittää yleisellä tasolla vaan selostaa yksityiskohtaisesti, määritetäänkö selkeät tavoitteet ja erityiset aloitteet. Järjestelyjen osalta ennakkoarvioinnissa arvioidaan, sisältyvätkö ohjelma-asiakirjoihin riittävät säännökset sukupuolten tasa-arvoperiaatteen integrointiin valmistelu-, seuranta- ja arviointimenettelyissä.

Yhtäläisten mahdollisuuksien ja syrjinnän torjunnan edistämisen osalta ennakkoarvioinnissa arvioidaan erityistoimenpiteiden kuvausta ohjelman valmistelussa, suunnittelussa ja täytäntöönpanossa. Siinä arvioidaan esimerkiksi seuraavia seikkoja: Mihin toimiin ryhdyttiin asiaankuuluvien sidosryhmien osallistamiseksi haasteiden/tarpeiden tunnistamiseen, tavoitteiden määrittelyyn, varojen jakoa koskevaan päätöksentekoon ja tuettavien toimenpiteiden valintaan? Mitä järjestelyjä ennakoidaan rahoituksen saatavuuden osalta? Onko vammaisten henkilöiden osallistumismahdollisuudet varmistettu tarkasti muotoilluilla vaatimuksilla?

Naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon ja syrjinnän torjuntaan liittyvien toimenpiteiden osalta jäsenvaltioiden on toimitettava kansallisen tasa-arvoelimen lausunto. Siinä esitetään ehdotus kunkin Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin ‑tavoitteen alaisen ohjelman osalta (ERI-yleisasetuksen 96 artiklan 7 kohdan c) alakohta). Ennakkoarvioijan tulee arvioida tämän vaatimuksen täyttämiseksi toteutetut toimenpiteet. Alueellisella tasolla voi olla hyödyllistä kuulla myös muita elimiä/organisaatioita.

Keskeisin ennakkoarvioinnin ohjeita koskeva kysymys on, miten arvioijat voivat arvioida toimintaohjeissa mainittuja seikkoja, jos ne ovat vahvasti ristiriidassa sen toimenpideohjelman lomakkeen ja ohjeiden (operational programmes template and guidelines) kanssa, jota jäsenvaltioiden ja alueiden tulee käyttää laatiessaan toimenpideohjelmia.

Lisätietoja

EU:n koheesiopolitiikan seuranta ja arviointi: Guidance document for ex-ante Evaluation, sivu 9 [pdf]

Print this
Created: 2013/07/09   Changed: 2014/11/28