Täytäntöönpano

B21880708

Koheesiopolitiikan (tai muiden politiikkojen) kehittämisen yhteydessä täytäntöönpanoon kuuluu analyysitulosten (sukupuolten väliset erot ja epätasa-arvo) ja niihin liittyvien tavoitteiden (EU:n tasa-arvotavoitteet ja temaattiset tavoitteet) sisällyttäminen EU:n tasoisiin ohjelma-asiakirjoihin. Näin varmistetaan, että jäsenmaiden ja alueiden ohjelma- ja poliittisissa asiakirjoissa pyritään sukupuolinäkökulman huomioivaan strategiaan ja lähestymistapaan.

Tämä edellyttää prosessia, jossa siirretään aiemmin määritetyt tavoitteet ja strategiat rahoitettavia toimia ja toiminta-alueita koskeviksi vaatimuksiksi. Lisäksi edellytetään järjestelmiä ja menetelmiä, joilla varmistetaan jatkuva sukupuolten tasa-arvon kaksoisstrategian sisällyttäminen kansallisten strategioiden, politiikkojen ja ohjelmien täytäntöönpanoon.

Yleiset sukupuolten tasa-arvoa koskevat vaatimukset politiikan täytäntöönpanossa ja ohjelmatyön prosessissa

 • Sukupuolten tasa-arvonäkökulman sitova muotoilu perusteissa, missiossa, valtuutuksissa, päätöksentekomenettelyissä, keskeisissä vaiheissa ja kysymyksissä, jotka liittyvät täytäntöönpanovaiheisiin ja -prosesseihin – sukupuolisensitiivisen analyysin ja poliittisten tavoitteiden pohjalta.
 • Johdonmukainen sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista koskeva lähestymistapa, joka koskee täytäntöönpanon kaikkia vaiheita ja rakenteita sekä temaattisia aiheita, ei pelkästään muotoilua ”erillinen tasa-arvokysymyksiä käsittelevä kappale tai pykälä”.
 • Sukupuolinäkökulman johdonmukainen sisällyttäminen sekä sukupuolten tasa-arvon lähestymistapaa kuvaava osio.
 • Kuvaus saatavilla olevista sukupuolten tasa-arvon mekanismeista tai tukirakenteista
 • Kuvaus sukupuolisensitiivisestä ohjauksesta ja arvioinnista valmisteluprosessissa.
 • Kuvaus poliittisen ohjelman yleistä strategiaa edistävistä vaikutuksista sukupuolinäkökulmasta sekä nykyisen sukupuoleen perustuvan epätasa-arvon tai syrjinnän näkökulmasta (esim. palkkaerot tai palkaton työ).
 • Tarveanalyysi sukupuolinäkökulmasta.
 • Kuvaus tuettavista erityistoimenpiteistä, jotka vaikuttavat suoraan sukupuolten välisiin eroihin ja epätasa-arvoon.

Sukupuolten tasa-arvoa koskevat vaatimukset Eurooppa 2020 ‑strategian sekä naisten ja miesten tasa-arvostrategian täytäntöönpanossa

Kansallisten poliittisten asiakirjojen (kansallisten uudistusohjelmien, kumppanuussopimusten jaja toimenpideohjelmien) laatimista koskevia vaatimuksia tarvitaan, jotta voidaan varmistaa, että jäsenvaltiot ja alueet sisällyttävät johdonmukaisesti sukupuolten tasa-arvon kaikkiin vaiheisiin, menettelyihin ja toiminta-alueisiin.

Kaikkia ERI-rahastoja koskevat yleiset vaatimukset esitetään ERI- asetuksessa, jota sovelletaan viiteen ERI-rahastoon. ESR-yleisasetusta koskevista erityisvaatimuksista säädetään ESR-asetuksessa. Asetuksen lisäksi komissio on kehittänyt ohjeet kumppanuussopimusten ja toimenpideohjelmien laatimiseen.

Gender CoP on arvioinut kaikki asiakirjat ja tehnyt seuraavat havainnot:

 • Toimijoiden tietoisuus ja sitoutuneisuus sukupuolinäkökulman osalta ovat lisääntyneet.
 • Sukupuolten tasa-arvon kaksoisstrategian integroinnin tarve ja sen merkitys epätasa-arvon ja sukupuolten välisten erojen torjumisessa ymmärretään yleisesti entistä paremmin. Tämä näkyy aiempia ohjelmakausia vahvemmin suurimmassa osassa asiakirjoja.

On kuitenkin huomattava, että

 • EU:n tasa-arvomallin ja tasa-arvostrategian, tasa-arvosopimuksen ja peruskirjan tavoitteita ei ole johdonmukaisesti sisällytetty ohjelma-asiakirjoihin.
 • asiakirjoissa on hyviä sukupuolten tasa-arvon kaksoisstrategiaa koskevia yksityiskohtia tai abstrakteja muotoiluja, mutta asiakirjoista ei käy ilmi strategian johdonmukainen sisällyttäminen kaikkiin temaattisiin näkökohtiin ja rakenteisiin.
 • asiakirjoissa ei käsitellä sukupuolten tasa-arvoa johdonmukaisesti. Lisäksi asiakirjat ovat osittain ristiriidassa keskenään.
 • EU:n toimielimillä (komissio, parlamentti ja neuvosto) ei ole yhtenäistä lähestymistapaa sukupuolinäkökulman sisällyttämiseksi kaikkiin ohjelman temaattisiin näkökohtiin ja menettelyihin.
 • eri lähestymistapoja sukupuolten välisten erojen ja syrjinnän poistamiseen ei ymmärretä eikä niitä muotoilla erikseen. Niitä saatetaan käsitellä yhtenä kokonaisuutena, ja niiden kohderyhmät ja strategiat saatetaan sekoittaa keskenään.
Print this
Created: 2013/01/09   Changed: 2014/12/04