Valmiuksien kehittäminen ja sukupuolinäkökulmaan liittyvä osaaminen

Human hand prints.

Gender CoP suosittelee painokkaasti Euroopan komissiolle, parlamentille ja neuvostolle, että sidosryhmien osaamista sukupuolten tasa-arvon ja sukupuolten tasa-arvon kaksoisstrategian osalta parannetaan koulutuksen, valmennuksen tai prosesseihin liittyvän ohjauksen avulla.

Tämän tulee koskea kaikkia toimijoita ja päättäjiä, jotka osallistuvat niin koheesiopolitiikan valmisteluun ja ohjelmatyöhön kuin valmistelun myöhemmässä vaiheessa kumppanuussopimusten ja toimenpideohjelmien sekä täytäntöönpanokertomusten arviointiin ja niitä koskeviin neuvotteluihin sekä jäsenvaltioiden ja alueiden suorituksen seurantaan ja arviointiin EU-tasolla. Näin toimimalla parannetaan heidän osaamistaan. Tämä voidaan saavuttaa hyödyntämällä tätä STANDARDIA yhdessä sellaisten tasa-arvoasiantuntijoiden ja/tai tasa-arvon tukirakenteiden kanssa, jotka auttavat valmiuksien kehittämisessä.

Valmiuksien kehittämisessä tulee näkyä

 • kaikki sukupuolten tasa-arvon ja sen kaksoisstrategian rakenteelliset ja temaattiset näkökohdat ohjelmasyklin eri vaiheissa
 • erilaiset tehtävät prosessissa / osallistuvan henkilöstön velvoitteet ja vastuut
 • politiikan suunnittelun/johtamisen ylimmän tason (johon sukupuolinäkökulma ei toistaiseksi juuri vaikuta) poliittinen tahto, jonka avulla voidaan tarjota tukea ja varoja sukupuolten tasa-arvon toteutumiseen rakennerahastoissa.

Kaikkien toimijoiden ja päättäjien yleisten valmiuksien kehittämistä koskevat vaatimukset

Vaikka sukupuolten tasa-arvo ja sukupuolten tasa-arvon kaksoisstrategia kytkeytyvät koheesiopolitiikkaan seuraavalla kaudella aikaisempia kausia vakiintuneemmin, joitakin tärkeitä osatekijöitä kuitenkin puuttuu tai ne on aliarvioitu tai ymmärretty väärin. Näiden tekijöiden osalta olisi panostettava entistä enemmän toimijoiden ja päättäjien valmiuksien kehittämiseen, joka on räätälöity tarpeiden ja tehtävien mukaan. Samalla tulisi luoda EU:n tasolla sukupuolten tasa-arvon tukirakenne:

 • Johdonmukainen sukupuolinäkökulman integrointi valmistelutyön ja -asiakirjojen kaikkiin vaiheisiin, toimenpiteisiin ja temaattisiin kysymyksiin.
 • Yhteys naisten ja miesten tasa-arvostrategiaan ja Euroopan tasa-arvosopimukseen.
 • Selkeän eron tekeminen seuraavien välille:
  • Sukupuolten tasa-arvo
  • Syrjimättömyys
  • Yhtäläiset mahdollisuudet kaikille
 • Sukupuolten tasa-arvoa koskevien tavoitteiden ja toimenpiteiden määritteleminen prosessitasolla (tämä edellyttää johdonmukaista integrointia asiakirjoihin EU:n, jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla) sekä sen osoittaminen, että sukupuolten tasa-arvolla on merkitystä sellaisia temaattisia sukupuolten tasa-arvokysymyksiä koskevassa päätöksenteossa, jotka on integroitu temaattisiin tavoitteisiin, investointiprioriteetteihin, keskeisiin toimiin jne.
 • Sukupuolinäkökulmaa koskevien vaatimusten integrointi kaikkiin sykleihin ja sen varmistaminen, että seuraava sykli noudattaa periaatetta ja että sukupuolten tasa-arvon kaksoisstrategian toteutusta ei siirretä hanketasolle.
Print this
Created: 2013/01/09   Changed: 2014/11/28