Mihin sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen standardia tarvitaan?

Ideas and creativity in business

STANDARDIN tarkoituksena on varmistaa sukupuolten tasa-arvon täytäntöönpano ESR:ssä,

ja sillä

  • täydennetään erityisaloitteita, jotka kohdistuvat sukupuolten epätasa-arvoon
  • tuetaan unionin ja jäsenvaltioiden sukupuolten tasa-arvoa koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen ESR:ssä tarkoittaa sukupuolinäkökulman johdonmukaista sisällyttämistä kaikkiin ESR:n poliittisen prosessin vaiheisiin. Se edellyttää niin selkeästi määriteltyä strategiaa kuin konkreettisia toimiakin, joiden täytäntöönpanoon kaikki ESR:n poliittisen prosessin keskeiset sidosryhmät osallistuvat. Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen on toteutettava johdonmukaisesti kaikissa prosessin vaiheissa. Kokemuksia täytäntöönpanosta on hyödynnettävä poliittisessa päätöksenteossa ja poliittisen vaikuttamisen kehittämisessä.

Onnistunut sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen edellyttää

  • jatkuvaa prosessia, ei yksittäisiä toimia
  • sen sisällyttämistä koko poliittiseen sykliin, ei vain tiettyihin, satunnaisiin osiin
  • sen täytäntöönpanoa selkeästi määritellyn strategian avulla, riittäviä resursseja sen konkreettisen täytäntöönpanon varmistamiseksi sekä edistymisen seurantaa ja tulosten arviointia
  • johdonmukaista täytäntöönpanoa, mikä edellyttää sukupuolten välisten erojen tunnistamista, ja niihin puuttumiseksi tarvittavien toimenpiteiden suunnittelua ja täytäntöönpanoa (sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamiseen liittyviä tai erityistoimenpiteitä)
  • täytäntöönpanosta opitun hyödyntämistä poliittisen päätöksenteon ja poliittisen vaikuttamisen parantamisessa kaikilla ESR:n toiminta-aloilla ja sukupuolineutraaliutta koskevien käsitysten eli sen, että sukupuolella ei ole merkitystä tietyillä politiikan alueilla tai prosesseissa, kyseenalaistamista sekä tietoisuuden lisäämistä ESR-toimijoiden keskuudessa.
Print this
Created: 2013/01/06   Changed: 2014/12/04