Ketkä ovat suunnitellut käyttäjät?

intendeduser460

Sukupuolten tasa-arvon edistäminen sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen avulla edellyttää kaikilta ESR-politiikan päätöksentekoon osallistuvilta toimijoilta tasa-arvokysymysten sisällyttämistä kaikkiin työnsä näkökohtiin.

Tämä tarkoittaa, että kaikkien päättäjien, viranomaisten ja ammattilaisten on opittava analysoimaan oman alansa mekanismeja, jotka luovat ja toistavat epätasa-arvoa, ja siten kiinnittämään niihin tietoisesti huomiota. Heidän on myös hankittava osaaminen ja taidot, joiden avulla muokataan politiikkoja ja tukitoimia tarpeen mukaan. Vaihtoehtoisesti on hankittava ulkopuolista asiantuntija-apua tähän tarkoitukseen.

Tämä standardi on tarkoitettu ESR-toimijoille, jotka toimivat minkä tahansa ESR‑syklin parissa: suunnittelun, ohjelmatyön, täytäntöönpanon, seurannan ja arvioinnin parissa EU:n, kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Suunniteltuja käyttäjiä voivat olla ESR:n toimintavastaavat, ohjelmajohtajat, ESR-seurantakomiteoiden jäsenet, ohjelmien toteuttajat, välittävät elimet tai ESR-hankkeissa työskentelevät asiantuntijat.

Sukupuolten tasa-arvo ja sukupuolten tasa-arvon kaksoisstrategia tarkoittavat, että kaikkien ESR:n päätöksentekoon ja täytäntöönpanoon osallistuvien keskeisten sidosryhmien tulisi sisällyttää sukupuolinäkökulma päivittäiseen työhönsä. Jotta tämä olisi mahdollista, johdolta edellytetään vastuunottoa ja esimerkkinä toimimista.

Tällä hetkellä sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen täytäntöönpanossa esiintyy huomattavia aukkoja monessa jäsenvaltiossa. Monet ESR-tavoitteista nähdään sukupuolineutraaleina. Selkeä ja johdonmukainen strateginen yhteys puuttuu politiikan suunnittelun (analyysi, tavoitteet ja päämäärät), täytäntöönpanon, seurannan ja arvioinnin väliltä. Myös toiminnan kestävyyden varmistavat mekanismit puuttuvat.

Prosessia tukeva pysyvä rakenne ja käytännön toteuttamisstrategia puuttuvat myös usein. Lisäksi ongelmana on tietoisuuden ja osaamisen puute. Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseen tarvitaan selkeyttä, sitoutumista, johtamista, tukea, seurantaa, ohjausta ja resursseja. Siksi valmiuksien kehittäminen on keskeinen näkökohta.

 

Print this
Created: 2013/01/06   Changed: 2014/11/28