Mitkä ovat neljä politiikan sykliä?

ESF cycles

1. Euroopan poliittinen sykli

Kaikissa EU:n ja kansallisen tason poliittisissa ja täytäntöönpanosykleissä on otettava käyttöön johdonmukainen strategia ja prosessi, jotta ESR:sta ja muista rakennerahastoista tuettavissa hankkeissa voidaan varmistaa sukupuolten tasa-arvo. Poliittinen sykli alkaa johdosta, EU:n tason poliittisesta suunnittelusta ja täytäntöönpanosta.

2. Kansallisen tason poliittinen sykli

Standardin tässä osiossa selvitetään sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta, kuinka Euroopan tasolla määritetyt koheesiopolitiikan tavoitteet muutetaan rakenne- ja investointirahastojen, erityisesti ESR:n, kansallisen ja alueellisen tason ohjelman välineiksi (erityisesti kumppanuussopimukseen ja toimenpideohjelmaan).

3. Kansallinen ja alueellinen täytäntöönpanosykli

ESR-täytäntöönpanosyklissä ohjelma-asiakirjat (kuten jäsenvaltion kansallinen uudistusohjelma ja ohjelmia koskevat Euroopan komission suositukset, kumppanuussopimus ja tärkeimpänä toimenpideohjelma) muuttuvat täytäntöönpanon valmistelustrategioiksi. Kansallisen politiikan syklissä määritellyt tavoitteet muuttuvat toimiksi, joiden ESR-rahoitus määräytyy valittujen aihekohtaisten tavoitteiden, investointikohteiden ja erityistavoitteiden mukaan.

Täytäntöönpanosykli on kehitetty soveltamalla rakenteelliset ja aihekohtaiset sukupuolten tasa-arvovaatimukset kansallisista uudistusohjelmista, kumppanuussopimuksesta ja toimenpideohjelmasta sekä neuvoston hyväksymästä Euroopan tasa-arvosopimuksesta ja eurooppalaisesta naisten ja miesten tasa-arvostrategiasta.

4. Projektisykli

Hanketasolla ohjelma-asiakirjat ja toteutuksen valmistelut muuttuvat todellisiksi hankkeiksi. Hakuprosesseissa, säännöissä ja hankkeen toteuttajien ohjeissa on tuotava selkeästi esiin, että ESR:n edellytyksenä on sukupuolinäkökulman integrointi projektisyklin kaikille tasoille ja kaikkiin vaiheisiin.

Johdonmukaisuus olennaisena tekijänä

STANDARDIN tarkoituksena on sisällyttää sukupuolten tasa-arvo ja sen kaksoisstrategia johdonmukaisesti kaikkiin ESR-hallinnoinnin vaiheisiin. Siksi STANDARDI noudattelee ESR-ohjelmatyön ja täytäntöönpanon syklejä EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla.

Koska sukupuolten tasa-arvo on laaja-alainen tavoite, johdonmukaisuuden velvoite koskee ESR-politiikan eri tasoja EU:n tasoisesta politiikan suunnittelusta ja täytäntöönpanosta hanketasolle asti. Johdonmukaisuuden saavuttaminen on ollut päämääränä sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista ESR:ssä koskevan STANDARDIN kehittämisessä.

Kaikissa sykleissä noudatetaan samaa kaavaa tai vaiheita. Syklit alkavat analyysillä ja/tai sukupuolivaikutusten arvioinnilla, minkä jälkeen asetetaan tavoitteet. Tätä seuraavat täytäntöönpano-, seuranta- ja arviointivaiheet. Vaiheet toistuvat kaikissa standardin neljässä syklissä, vaikka niiden sisällöt vaihtelevat syklien erilaisten tehtävien mukaan.

Print this
Created: 2013/01/29   Changed: 2014/11/28